Trobla Velike Lašče | Napis

S 4. izredne seje

Občinski svet Občine Velike Lašče se je 15. septembra 2022 zbral na 4. izredni seji. Na dnevni red svetniki so dodali razpravo o pričetku pouka na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče v šolskem letu 2022/2023. Le-tega je predstavil ravnatelj Primož Garafol. Po predstavitvi predloga Sklepa o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče so sklep tudi sprejeli. Obravnavali so šest vlog občanov za odkup oz. zamenjavo zemljišč in za vsako sprejeli sklep.

Letos je 70. obletnica bombardiranja Dvorske vasi v 2. svetovni vojni; prav tako je letos poleti umrl umetnik Jože Centa, ki je kot otrok preživel to bombardiranje. Kot obeležje bombardiranja in v spomin Jožetu Centi bo občina pri pokopališču v Dvorski vasi uredila park. Občina želi na najvišji točki občine v Krvavi Peči zgraditi razgledni stolp po zgledu drugih občin. Za oba navedena projekta je Občinski svet sprejel sklep o 5. spremembi proračuna za leto 2022 in NRP za obdobje 2022-2025.

S 27. redne seje

Občinski svet Občine Velike Lašče se je 5. oktobra 2022 zbral na 27. redni seji v sejni sobi občine. Na dnevnem redu je bilo 11 točk. Po sprejetju zapisnikov 26. redne seje in 4. izredne seje je Tina Kadenšek, predsednica statutarno pravne komisije, predstavila poročilo o 10. seji komisije.

V nadaljevanju se je Občinski svet seznanil z dvema projektoma, in sicer z gradnjo kanalizacije in ČN Velike Lašče – Rašica ter izgradnjo vodovodnega omrežja Mala Slevica – Prilesje. Pri predstavitvi prvega projekta so občinski svetniki izvedeli, da Občina Velike Lašče načrtuje prijavo na razpis Ministrstva za okolje in prostor, ki najvišji znesek sofinanciranja trenutno omejuje na 1.000.000 EUR. Projekt, ki bo prijavljen na sofinanciranje, je čistilna naprava s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem na območju naselja Rašica, saj je tam del kanalizacije že zgrajen; drugi razlog za prioritetni vrstni red tega projekta je onesnaženje vodotoka Rašica, v katerega se trenutno iztekajo neprečiščene vode. Pri projektu izgradnje vodovodnega omrežja Mala Slevica – Prilesje bodo zaradi dotrajanega vodovodnega sistema nov vodovod dobila naselja Mala Slevica-Dvorska vas-Podkraj-Prilesje. Tudi za ta projekt se bo občina prijavila na razpis za sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor in ga bo lahko izvedla, če bo na razpisu uspešna.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v občini Velike Lašče in Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Velike Lašče. Zaradi tipkarske napake pri dveh zneskih v bilanci prihodkov in odhodkov so občinski svetniki sprejeli Popravek Odloka o rebalansu poračuna Občine Velike Lašče za leto 2022 – I. Sklenili so tudi, da se predlog proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 ter načrt razvojnih programov za obdobje 2023 do 2026 daje v javno razpravo do 21. 10. 2022. Občinski svet je na koncu svoje seje še sprejel Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2022, na podlagi katerega bo sedaj lahko občina kupila nepremičnino v Ščiti v Velikih Laščah, saj jo potrebuje za odvajanje meteorne vode.

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani.

Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja.

V Uradnem listu RS, št. 122/2022 je bil objavljen:

  • Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.

V Uradnem listu RS, št. 132/2022 je bil objavljen:

  • Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Velike Lašče,
  • Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Velike Lašče,
  • Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022 št. 1.
Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih