Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 19. maja 2022, sestal na 25. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 24. redne seje in 10. dopisne seje
 2. Poročilo odborov
 3. Poročilo energetskega menedžmenta 2021
 4. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Velike Lašče
 5. Sklep o podelitvi priznanj občine v letu 2022
 6. Sklep o ceni pomoči na domu
 7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2022
 8. Sklep o 3. prerazporeditvi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022
 9. Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč
 10. Sklep o ukinitvi javnega dobra
 11. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2022
 12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
 13. Poročilo župana

Po potrditvi dnevnega reda so potrdili zapisnika 24. redne seje in 10. dopisne seje.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 2. Poročilo odborov

Pred sejo občinskega sveta so se sestali komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, odbor za družbene dejavnosti ter odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora. Predsedniki navedenih odborov so podali kratka poročila o sejah.

Ad 3. Poročilo energetskega menedžmenta 2021

Metod Ivančič iz družbe Energomen d. o. o. je predstavil poročilo energetskega menedžmenta za leto 2021. V skladu s sprejetim Lokalnim energetskim konceptom občine Velike Lašče (LEK) je energetski upravitelj dolžan enkrat letno pripraviti poročilo o izvajanju ukrepov iz akcijskega načrta, ga predstaviti občinskemu svetu in posredovati Ministrstvu za infrastrukturo.Člane Občinskega sveta je seznanil z rezultati in učinki izvajanja LEK ter pohvalil občino za odločitev za izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso.

Ad 4. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Velike Lašče

Občinski volilni komisiji Občine Velike Lašče bo na začetku junija 2022 potekel štiriletni mandat, zato je za izvedbo lokalnih volitev 2022 potrebno imenovati novo občinsko volilno komisijo. Člani občinskega sveta so v občinsko volilno komisijo imenovali:

 • predsednica: Barbara Petrič, Veliki Osolnik 12, 1314 Rob,
 • namestnica predsednice: Blažka Marolt, Stritarjeva c. 6, 1315 Velike Lašče,
 • članica: Dušica Rupar, Poznikovo 11, 1315 Velike Lašče,
 • namestnica članice: Petra Košir, Mala Slevica 53, 1315 Velike Lašče,
 • članica: Nataša Čeč Gruden, Male Lašče 126, 1315 Velike Lašče,
 • namestnica članice: Anamarija Rigler, Trubarjeva c. 57, 1315 Velike Lašče,
 • članica: Urška Vesel, Velika Slevica 6, 1315 Velike Lašče,
 • namestnik članice: Klemen Pečnik, Podlog 5, 1315 Velike Lašče.

Ad 5. Sklep o podelitvi priznanj občine v letu 2022

V Uradnem listu RS, št. 52/22 z dne 15. 4. 2022 in na občinski spletni strani je bil objavljen razpis za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2022. Rok za oddajo obrazloženih predlogov je bil 16. maj 2022. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja tudi delo komisije za priznanja in odlikovanja, je prejete predloge obravnava na svoji seji in predlaga občinskemu svetu glasovanje o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče. Matjaž Hočevar je povzel ugotovitve komisije mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in pojasnil, kako poteka glasovanje. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel, da se častno občanstvo v letu 2022 podeli Antonu Zakrajšku, priznanje Občine Velike Lašče v letu 2022 pa se podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu Turjak in Borutu Vasiču.

Ad 6. Sklep o ceni pomoči na domu

Občina Velike Lašče je skladno z veljavno zakonodajo dolžna za svoje občane zagotavljati storitev pomoči na domu. Zavod Pristan izvaja pomoč družini na domu na območju občine Velike Lašče kot koncesionar od 1. 9. 2019. Trenutno veljavna cena storitve je bila potrjena leta 2019 in za delo ob delavnikih znaša 20,06 EUR/uro. Subvencija Občine Velike Lašče k tej ceni znaša 14,56 EUR/uro (69,65 %). Uporabnik storitve plača 5,50 EUR/uro. Cilj sprejetja nove cene storitve pomoči na domu je uskladitev cene storitve z dvigom stroškov, na katere nima vpliva ne izvajalec in ne Občina. Občinski svet je sprejel sklep, da ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoči na domu znaša na delovnik 23,12 EUR/uro. Od tega zneska cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 5,50 EUR/uro in za Občino Velike Lašče 17,62 EUR/uro.

Ad 7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2022

Letni program športa v občini Velike Laščesprejme občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze. Vključuje tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembni in perspektivni za občino ter predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v občini. Z letnim programom športa se opredeli, katere programe bo občina sofinancirala v letu 2022. Občina Velike Lašče je za leto 2022 za programe in investicije na področju športa zagotovila sredstva v znesku 91.500 EUR.

Ad 8. Sklep o 3. prerazporeditvi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022

Občina potrebuje dodatna sredstva za obnovo igrišča v Robu. Zemeljska in asfalterska dela pri sanaciji igrišča Rob so bila izvedena kot donacija s strani podjetja Komunalne Gradnje d. o. o. Igrišče je potrebno še opremiti in zaščititi z ograjo. V sklopu izvajanja del so PGD Rob in nekateri svetniki predlagali, naj se dodatno asfaltira še del zemljišča pred gasilskim domom. Dodatna dela so ocenjena na 11.436 EUR. Poleg tega je potrebno postaviti še gole, koše za košarko, varovalno ograjo, zarisati talne označbe, postaviti klop ter koše za odpadke.V proračunu je za igrišče Rob namenjenih 10.000 EUR. Ponudbena vrednost 5-metrske ograje okrog igrišča je 10.559 EUR, košev in golov 3.748 EUR, talnih označb pa 1.098 EUR. Okoli 6.000 EUR je namenjenih še za delno povračilo stroškov za nepredvidena oziroma dodatna dela okrog gasilskega doma ter zgoraj našteto opremo. Občinski svet je sprejel sklep, da se sredstva za igrišče iz trenutnih 10.000 EUR poveča na 22.000 EUR; denar bi vzeli s področja zimske službe, kjer so nam ta sredstva zaradi bolj mile zime ostala.

Ad 9. Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč

1. Pošta Slovenije ima na zemljišču poslovalnice v Velikih Laščah dve parkirni mesti in bi zaradi dodatnih potreb na zemljišču poleg kupili še dve parkirni mesti. Lastnik parkirišča pri Poštni poslovalnici je Občina Velike Lašče. Občinski svet se s predlogom ni strinjal.

2. Lastnica zemljišča v k. o. Osolnik, po katerem poteka odmerjena in kategorizirana javna pot, je predlagala zamenjavo oz. odstop svojega zemljišča, ki predstavlja javno pot, v zameno za zemljišče v k. o. Osolnik, ki je javno dobro in je v naravi pri objektu njene sestre. Občinski svet se je s predlogom strinjal in dodal, da se na nepremičnini ukine javno dobro.

3. Lastnica zemljišča v k. o. Osolnik, na katerem stoji njen pomožni objekt – garaža, je predlagala odkup dela javnega dobra, ki neposredno meji na ta objekt. Z odkupom dela navedenega javnega dobra bi si olajšala dostopnost in uporabnost pomožnega objekta ter lažjo in enostavnejšo prenovo le-tega. Občinski svet se je s predlogom strinjal in dodal, da občina proda del zemljišča v širini 2,5 m ob pomožnem objektu in da stroške parcelacije krije vlagateljica; na novonastalem zemljišču pa se ukine status javnega dobra.

4. Vlagatelj je podal vlogo za odkup dela javnega dobra v k. o. Osolnik, ki meji na vlagateljev stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje. Zemljišče, ki ga vlagatelj želi kupiti, že sedaj uporablja kot dvorišče. Občinski svet se je s prodajo strinjal. Občina proda del zemljišča površine 96 m2; stroške parcelacije krije vlagatelj; na novonastalem zemljišču se ukine status javnega dobra.

Ad 10. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet je sprejel sklep, da se na nepremičninah parc. št. 3674/33 k. o. Dvorska vas, št. 1470/8 k. o. Osolnik in št. 1267/10 k. o. Krvava Peč ukine javno dobro in nepremičnine preidejo v last Občine Velike Lašče.

Ad 11. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2022

Občinski svet Občine Velike Lašče je ob sprejemu proračuna za leto 2022 na 22. redni seji dne 16. decembra 2021 sprejel tudi letni načrt razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2022. Predmet dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2022 je prodaja nepremičnine parc. št. 3674/33 k. o. Dvorska vas, za katere nakup je občanka izrazila interes, saj nanjo meji njeno zemljišče. Občinski svet je sprejel sklep, da se navedeni načrt dopolni, saj občina nepremičnine ne potrebuje.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih