Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 7. aprila 2022, sestal na 24. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 23. redne seje
 2. Predstavitev projekta Izgradnja kotlovnice OŠ Primoža Trubarja s pripadajočim toplovodnim omrežjem
 3. Poročilo odborov
 4. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Velike Lašče
 5. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2021 in plan dela za leto 2022
 6. Letno poročilo skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče za leto 2021
 7. Poročilo direktorja Javnega zavoda Trubarjevi kraji o poslovanju zavoda v letu 2021
 8. Zaključni račun proračuna občine za leto 2021
 9. Sklep št. 2 o spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022
 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
 11. Poročilo župana

Župan je zbrane seznanil, da se na prošnjo šole pod točko 3 doda nova točka o soglasju ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti v. d. ravnateljic in se ostale točke pomaknejo za eno mesto navzdol ter da se po predlogu svetnika Rudolfa Ruparja preimenuje naslov 9. točke »Sklep št. 2 o spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022« v »Sklep o 2. spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022«.

Po potrditvi dnevnega reda so potrdili zapisnik 23. redne seje.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 2. Predstavitev projekta Izgradnja kotlovnice OŠ Primoža Trubarja s pripadajočim toplovodnim omrežjem

Tomaž Kalan, predstavnik družbe Kalkem d. o. o., ki pripravlja projektno dokumentacijo za navedeni projekt, je zbranim povedal, da se šola, vrtec in športna dvorana v Velikih Laščah trenutno ogrevajo na kurilno olje. Stavba, v kateri deluje glasbena šola, pa se ogreva na plin (UNP), ki je trenutno eden najdražjih energentov. V iskanju okolju bolj prijazne energetske rešitve je Občina Velike Lašče pristopila k novemu projektu in pridobila gradbeno dovoljenje za kotlovnico, prilagojeno za potrebe ogrevanja na lesne sekance. Kotlovnica bo delovala v obstoječem objektu pri igrišču. Pričetek gradbenih del je predviden za poletno obdobje. Kotlovnica naj bi pričela delovati v naslednji ogrevalni sezoni. Glede na gozdove, ki obkrožajo naše kraje, si Občina želi lokalno preskrbo s sekanci.

Ad 3. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice in v. d. ravnateljice

Andreja Svetičič, predsednica sveta zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, je predstavila ugotovitve delovne uspešnosti ravnateljic za lansko koledarsko leto. Mesto ravnateljice je od 1. 1. do 31. 8. 2021 opravljala mag. Metoda Kolar, od 1. 9. do 31. 12. 2021 pa je bila v. d. ravnateljice Anja Lovšin. Delovna uspešnost se je ugotavljala za obe ravnateljici za posamezno obdobje njunega delovanja. Na kratko je pojasnila, kako se ugotavlja delovna uspešnost. Zbrane je še seznanila, da bo v kratkem potekala izbira novega ravnatelja. Občinski svet Občine Velike Lašče je podal soglasje pri določanju delovne uspešnosti obeh ravnateljic.

Ad 4. Poročilo odborov

Pred sejo občinskega sveta sta se sestala odbor za finance ter odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora.Predsednika navedenih odborov sta podala kratki poročili o sejah.

Ad 5. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Velike Lašče

Predstavnik koncesionarja Vodokomunalni sistemi d. o. o., Marko Belaj, je pripravil Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče. Občina je na podlagi Zakona o varstvu okolja dolžna izvajati gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Koncesionar mora skladno z zakonodajo enkrat letno pripraviti elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predložiti občinskemu svetu v potrditev. Obračunska cena oskrbe s pitno vodo v letu 2021 je za 9,46 % nižja od predračunske.Obračunski stroški materiala so za 5 % nižji od načrtovanih, prav tako stroški storitev. Stroški dela so za 3 % višji od predračunskih, stroški vodnega povračila pa so manjši za 23 %. Pri splošnih stroških pa so obračunski stroški višji za 1 % od predračunskih. Na veliko stroškov upravljalec ne more vplivati in zato prihaja tudi do tovrstnih razlik med načrtovanimi in dejansko obračunanimi stroški. Cena VODARINE za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti je 0,9709 EUR/m3. Cena VODARINE za gospodarstvo je 1,4757 EUR/m3. Občina Velike Lašče bo storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo od uveljavitve novih cen naprej subvencionirala v višini 0,5048 EUR/m3 brez DDV. Za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti bo cena oskrbe s pitno vodo ostala nespremenjena, za gospodarstvo pa se bo nekoliko znižala. Občinski svet je navedeni sklep sprejel soglasno.

Ad 6. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2021 in plan dela za leto 2022

Koncesionar Marko Zakrajšek s. p. je pripravil finančno poročilo za pokopališča Velike Lašče, Rob, Turjak, Zgonče, Lužarji in Dvorska vas za leto 2021 in plan dela za leto 2022. Povedal je, da je bil prenos iz leta 2020 v višini 855,30 EUR. Prihodki so znašali 24.336,96 EUR, odhodki pa 25.340,55 EUR. Razlika med prihodki in odhodki je -148,29 EUR. Obrazložil je izvedena dela v preteklem letu ter kratko opisal načrtovane investicije za leto 2022. Občinski svet je soglasno potrdil finančno poročilo za leto 2021 in plan investicij za leto 2022 za zgoraj našteta pokopališča.

Ad 7. Letno poročilo skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« za leto 2021

Mag. Stojan Rovan, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je povedal, da je njihovo delo v letu 2021 potekalo skladno s programom dela. V letu 2022 bodo sprejeli vse potrebne dokumente za spremembo imena organa zaradi izstopa občine Dobrepolje. Na področju inšpekcijskega nadzora je bilo uvedenih 79 postopkov, od tega 34 rednih in 45 izrednih nadzorov. Na območju Občine Velike Lašče je bilo uvedenih 20 inšpekcijskih postopkov, največ v zvezi s kršitvami Zakona o cestah. Občinski redar je izvajal pooblastila nadzora nad mirujočim prometom; izdal je 56 opozoril, 124 obvestil in 37 plačilnih nalogov. V naši občini pa je bilo od tega izdanih 9 opozoril, 17 obvestil in 7 plačilnih nalogov, skupaj 26 prekrškov. Izvedenih je bilo 18 meritev najvišje dovoljene hitrosti in izdanih 1185 plačilnih nalogov, od tega 413 v občini Velike Lašče. Vse kršitve s področja inšpekcije in redarstva so v vseh občinah, članicah MIR-a, podobne. Glede deleža voznikov, ki so prekoračili hitrost, je vrstni red občin naslednji: Občina Ribnica: 4,86 %, Občina Loški Potok: 5,20 %, Občina Velike Lašče: 6,24 % in Občina Sodražica: 8,56 %. V letu 2021 je bil sprejet proračun v višini 159.311,84 EUR; končna realizacija znaša 114.476,72 EUR oz. 71,9 % glede na veljavni proračun. Razlika med tema dvema zneskoma je zaradi zaposlitve vodje medobčinskega inšpektorata šele v mesecu decembru 2021. V občini Velike Lašče je bilo v letu 2021 skupaj izrečenih denarnih kazni, glob, stroškov postopka v znesku 64.960,00 EUR; znesek plačanih sredstev je bil 26.682,04 EUR, znesek terjatev pa 4.914,88 EUR.

Ad 8. Poročilo direktorja Javnega zavoda Trubarjevi kraji (JZTK) o poslovanju zavoda v letu 2021

Direktor JZTK je zbranim povedal, da mora na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (odlok) JZTK enkrat letno o svojem delu poročati ustanovitelju. Poročilo je pripravljeno za mesece oktober, november in december 2021, ker javni zavod od 1. 10. 2021 sam opravlja naloge; pred tem jih je opravljala občinska uprava. Zavod je prevzel koordinacijo celotne kulture in turizma v občini Velike Lašče (razen občinskega praznika, ki je še vedno v domeni občinske uprave). JZTK se aktivno ukvarja s pridobitvijo statusa spomenika državnega pomena za Trubarjevo domačijo. Za status muzeja pa lahko zaprosijo šele po dveh letih delovanja in pričakujejo, da bo to leta 2023. Izobraževalni programi na Trubarjevi domačiji tečejo normalno; malo omejeno je bilo le zaradi epidemije covida-19. V teku je programska galerijska dejavnost (razne predstavitve knjig, razstave slik). JZTK pripravlja osnove za nove turistične produkte v občini. Glavna pridobitev lanskega leta je skupna vstopnica za Turjaški grad in Trubarjevo domačijo. JZTK ni uspel pridobiti financiranja s strani ministrstva za kulturo po 67. členu Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Nadalje je še predstavil aktualne projekte. V lanskem letu je ostalo nekaj neporabljenih sredstev, ki bi jih prenesli v leto 2022. Občinski svet je soglasno sprejel sklep o prenosu presežka prihodkov nad odhodki v letu 2021 v leto 2022.

Ad 9. Zaključni račun proračuna občine za leto 2021

Župan je predstavil večje investicije v letu 2021: gradnjo podružnične osnovne šole in vrtca na Turjaku, poslovno cono Ločica, asfaltiranje po občini, obnovo in opremo kozolca na Trubarjevi domačiji, sanacijo vodovoda Rute, energetsko sanacijo fasade glasbene šole v Velikih Laščah, prenovo stanovanj na Šolski ulici, vrtino na Turjaku, vodohran Podstrmec, ureditev sanitarij v Domu krajanov Turjak in vhoda v Zdravstveno postajo Velike Lašče. Občinski svet je soglasno sprejel zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021.

Ad 10. Sklep o 2. spremembi proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022

Občina je konec lanskega leta pričela z gradnjo večjega, 100 m3 velikega vodohrana v naselju Podstrmec, ki bo pripomogel predvsem k večji požarni varnosti celotne doline Karlovice. Za projekt je občina v proračunu predvidela 70.000 EUR. Vodohran bo glede na pridobljene ponudbe dokončan po precej nižji ceni (30.000 EUR) od predvidevanj in priklop bi lahko bil izveden že letos.

Na območju Turjaka so ogromne težave z vodooskrbo. Zaradi priseljevanja se število porabnikov ter skupna poraba pitne vode zelo povečujeta. Podoben problem se utegne v kratkem obdobju pojaviti na območju celotne občine, saj so očitno podzemne zaloge čedalje manjše. Lani ter letos v začetku leta je potekalo vrtanje in analize podzemne vode v bližini stare podružnične osnovne šole v Turjaku, kjer žal ni dovolj vode. Strokovnjaki s področja hidrogeologije so predlagali novo vrtino na lokaciji pod naseljem Gradež v smeri proti Škocjanu.

Za dokončanje igrišča v Robu v letu 2022 je potrebna zagotovitev finančnih sredstev iz proračuna občine v znesku 10.000 EUR.

Občinski svet je sprejel sklep o 2. spremembi proračuna za leto 2022 in NRP za obdobje 2022–2025.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih