Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek,17. marca 2022, sestal na 23. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 22. redne seje in 9. dopisne seje
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče – SD OPN 1
 3. Poročilo nadzornega odbora
 4. Poročilo odborov
 5. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana statutarno pravne komisije
 6. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice
 7. Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Velike Lašče ter podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče
 9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020
 10. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
 11. Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka glede minulih vlaganj
 12. Sklep o ukinitvi javnega dobra
 13. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
 14. Poročilo župana

Člani občinskega sveta so sklenili, da na prošnjo šole umaknejo točko 6 z dnevnega reda.

Po potrditvi dnevnega reda so potrdili zapisnik 22. redne sejein 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče – SD OPN 1

Občinskim svetnikom je bil predstavljen predlog navedenega odloka ter celoten postopek priprave. Osnutek SD OPN 1 je bil pripravljen v skladu s strokovnimi podlagami, ki jih je izdelal Urbis d. o. o. Maribor, z upoštevanjem pobud, ki so bile podane in analizirane do izdelave dopolnitve osnutka odloka. Na osnutek SD OPN 1 so bila pridobljena prva mnenja nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi ustreznosti okoljskega poročila je bilo z več kot enoletno zamudo pridobljeno negativno prvo mnenje nosilca urejanja prostora, pristojnega za upravljanje z vodami (Direkcija RS za vode). Podano je bilo tudi negativno mnenje na poplavno študijo, ki je bila podlaga za izdelavo veljavnega OPN iz leta 2013. Da se je lahko nadaljevala priprava SD OPN 1, je bilo najprej potrebno uskladiti poplavno študijo. Ta je bila potrjena v novembru 2018. Nato je bila ob upoštevanju potrjene poplavne študije izdelana dopolnitev SD OPN 1. Po prejetih prvih mnenjih in prejeti odločbi Ministrstva za okolje in prostor, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je bil pripravljen dopolnjen osnutek SD OPN 1 Velike Lašče. Javna razgrnitev je potekala v času od 18. aprila 2019 do vključno 24. maja 2019. Javna obravnava navedenega prostorskega akta je bila opravljena 13. maja 2019. Po javni razgrnitvi in po obvestilu o ustreznosti okoljskega poročila so bila sprejeta Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN 1 Velike Lašče. Vlogo za pridobitev drugega mnenja k predlogu SD OPN 1 je bila nosilcem urejanja prostora poslana avgusta 2020. Gradivo je bilo pripravljeno v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, štev. 99/07) ter Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih načrtov v digitalni obliki. V času pridobivanja drugih mnenj so potekala intenzivna usklajevanja predvsem z Direkcijo RS za vode ter daljša usklajevanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po usklajevanju in pridobitvi vseh zahtevanih pozitivnih mnenj je bil pripravljen usklajen predlog SD OPN 1 za obravnavo in sprejem na občinskem svetu. Občinski svet je sprejel predlagani odlok z 10 glasovi za; dva svetnika nista glasovala.

Ad 3. Poročilo nadzornega odbora

Robert Hren je na podlagi 29. člena Poslovnika nadzornega odbora predstavil končno poročilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je opravil nadzor postopka v zvezi z določitvijo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2018 in predlagal, da občina začne zaračunavati NUSZ tudi za črne gradnje. Sledila je razprava o tem, ali je ta predlog sploh možno izvesti v praksi.

Ad 4. Poročilo odborov

Pred sejo občinskega sveta so se sestali komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, statutarno pravna komisija, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora. Predsedniki navedenih odborov so podali kratka poročila o sejah.

Ad 5. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana statutarno pravne komisije

Matjaž Hočevar je povedal, da 66. člen PoslovnikaObčinskega sveta občine Velike Lašče določa, da so člani odborov in komisij lahko le občani občine. Zunanja članica statutarno pravne komisije je sporočila, da je spremenila stalno prebivališče in je sedaj občanka druge občine. Z dnem spremembe prebivališča v drugo občino tako ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v statutarno pravni komisiji. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi 57. člena poslovnika občinskemu svetu predlagala novo kandidatko, ki jo je s sklepom soglasno potrdil.

Ad 6. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice

Točka umaknjena z dnevnega reda.

Ad 7. Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Velike Lašče ter podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe

Roman Viršek je zbranim predstavil predlog navedenega odloka, ki je sicer enak odlokom občin, kjer v enakem obsegu ta služba že deluje. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju GJS), ki jo zahteva Zakon o varstvu okolja. Občina Velike Lašče nima lastnih kapacitet ter kadra za izvajanje predmetne službe, zato je leta 2016 podpisala Pogodbo o njenem izvajanju z Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje (v nadaljevanju JKPG), in sicer na podlagi sporazuma s tremi občinami ustanoviteljicami Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica. Pogodba navaja, da JKPG javno službo v Občini Velike Lašče izvaja do končne podelitve koncesije. Podelitev koncesije je predvidena po vzoru ureditve horizontalnega sodelovanja pri izvajanju pri izvajanju GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin, ki so pristopile v regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO) in niso ustanoviteljice lastnika oziroma upravljavca tega centra. Trenutno stanje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ni urejeno na enega od načinov, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih javnih službah, zato je potreben sprejem ustreznega odloka, ki ureja področje na območju občine ter koncesijskega akta. Ureditev izvajanja obvezne GJS je v skladu z veljavno zakonodajo.Glede izraženega vprašanja po drugih ponudnikih storitev je na seji odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora sporočil, da je preveril je cene pri več ponudnikih – (Komunala Ribnica d. o. o., JP VOKA SNAGA d. o. o.). Od navedenih je JKPG najcenejši ponudnik storitev. Občinski svet je soglasno sprejel predlagani odlok.

Ad 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče

Mag. Jerica Tomšič Lušin je zbranim predstavila predlog sprememb pravilnika. V veljavni pravilnik je na zahtevo Ministrstva za finance, kamor občina priglaša pomoči de minimis na področju gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in poroča o dodeljenih pomočeh de minimis, potrebno dodati določila, da do pomoči niso upravičeni prosilci, ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do države, in tisti, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom. Termin povezana družba se zamenja s terminom enotno podjetje.Občinski svet je soglasno sprejel predlagani pravilnik.

Ad 9.Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015 – 2020

Mag. Jerica Tomšič Lušin je povedala, da je za obe pomoči pod to in prejšnjo točko evropska unija podaljšala veljavnost do leta 2023. Poleg tega je v veljavni pravilnik na zahtevo Ministrstva za finance potrebno vnesti identične spremembe tistim, ki so navedene v prejšnji točki (ad 8.). Župan pa je na skupni seji odborov v decembru 2021 izrazil željo, da bi občina finančno podpirala tudi rejo prašičev krškopoljske pasme, kar je vključeno v predlagani pravilnik (spodbuda za nakup prašičev krškopoljske pasme v višini 30 EUR na žival in 70 EUR na žival za nakup svinje krškopoljske pasme). Člani odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki občinskemu svetu predlaga njegov sprejem, so glede na izkušnje dodeljevanja pomoči za nakup govejih živali mesne pasme predlagali dopolnitev pravilnika tudi v delu, ki se nanaša na dodeljevanje finančnih spodbud tudi za nakup brejih telic in krav mlečne pasme v enaki višini kot za nakup brejih telic in krav mesne pasme (200 EUR na žival). Občinski svet je sprejel predlagani pravilnik z vsemi zgoraj navedenimi spremembami.

Ad 10. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Občinski svet je soglasno sprejel dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2022, ki ga je občinski svet sprejel ob sprejemu proračuna za leto 2022 na 22. redni seji dne 16. decembra 2021. Predmet dopolnitve je prodaja solastniških deležev 29 nepremičnin, ki jih je Občina prejela kot posledico omejitve dedovanja v zapuščinskem postopku, nepremičnine, za katere je izražen interes za nakup ter del nepremičnine v Poslovni coni Ločica – II. del (ki sicer v pretežnem delu predstavlja dostopno cesto, v manjšem delu pa zemljišče za gradnjo). Pred začetkom postopka nakupa in prodaje je potrebna vključitev nepremičnin v letni načrt razpolaganja s premoženjem.

Ad 11. Olajšave pri plačilu komunalnega prispevka glede minulih vlaganj

Glede na spremenjeno gradbeno zakonodajo investitorji na območju občine pridobivajo gradbena dovoljenja tudi za objekte daljšega obstoja. Pri vlogah za izračun komunalnega prispevka investitorji pogosto priložijo potrdila o plačilu komunalnega prispevka in dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo. Upoštevanje minulih vlaganj v komunalno infrastrukturo je bilo opredeljeno v prvem odloku o obračunu komunalnega prispevka, v naslednjih odlokih pa izpuščeno. Glede na to, da pravna podlaga (ZUreP-2) za takšno ureditev za pretekla vlaganja, starejša od 20 let, preneha obstajati z dnem 1. 6. 2022, je bil podan predlog, da se občinski svet opredeli ali veljavni odlok dopolni z določili o možnosti upoštevanja minulih vlaganj pri obračunu komunalnega prispevka za objekte daljšega obstoja ali ne. Občinski svet ni sprejel sklepa, da se upoštevajo minula vlaganja pri obračunu komunalnega prispevka, saj to ni smotrno zaradi prekratke veljavnosti pravne podlage.

Ad 12. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občan je podal vlogo za menjavo zemljišč z občino v k. o. Krvava peč za nepremičnine v isti katastrski občini. Po njegovih zemljiščih poteka odmerjena in kategorizirana javna pot št. JP 954171. Zemljišča, ki so v lasti občine in imajo status javnega dobra, v naravi ne predstavljajo ceste, temveč travnike, ki mejijo na njegova zemljišča. Občinski svet se je na 22. redni seji dne 16. decembra 2021 že strinjal z menjavo zemljišč, ni pa sprejel sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, zato je na tej seji soglasno sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih