Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 16. decembra 2021, sestal na 22. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

 • Potrditev zapisnika 21. redne seje
 • Poročilo odborov
 • Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP SE-25
 • Sklep o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
 • Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob
 • Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 – druga obravnava
 • Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021, št. 2
 • Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2022
 • Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč
 • Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
 • Poročilo župana

Z 22. seje obcinskega

Člani občinskega sveta so sklenili, da se zamenjata 6. in 7. točka dnevnega reda tako, da se najprej odloča o rebalansu proračuna občine za leto 2021.

Po potrditvi dnevnega reda so potrdili zapisnik 21. redne seje.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 2. Poročilo odborov

Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, odbor za finance in odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Predsedniki navedenih odborov so podali kratka poročila o sejah.

Ad 3. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP SE-25

Občinski urbanist Peter Lovšin je predstavil predlog navedenega sklepa. Investitor želi v k. o. Selo pri Robu zgraditi nov objekt. Na obravnavanem območju so že zgrajene stanovanjske hiše s pripadajočimi objekti. Načrtovana prostorska ureditev predstavlja širitev obstoječe dejavnosti, med katere se uvršča tudi bivanje. Zbrane je seznanil, da bo lokacijska preveritev v takšni obliki možna le še do 1. 6. 2022, ko se bo začel uporabljati nov Zakon o urejanju prostora. Občinski svet je sprejel predlagani sklep.

Ad 4. Sklep o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče

Seje se je udeležila Maja Perme iz Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, ki je predstavila Elaborat o oblikovanju cen. Povedala je, da je storitev čiščenja greznic oz. MKČN obvezna gospodarska javna služba, ki se uporabnikom zaračunava v dveh postavkah: izvajanje storitev, ki pokriva stroške izvajanja storitev, povezanih z greznicami, in MKČN v EUR na m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode in omrežnino, ki pokriva stroške javne infrastrukture in se uporabnikom zaračunava glede na dimenzijo obračunskega vodomera. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel predlagani sklep, na podlagi katerega se cene za uporabnike povišajo.

Ad 5. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob

Maja Perme je opisala tudi postopek določitve cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče, za uporabnike, ki se oskrbujejo  iz vodovodnega sistema Roba. Pojasnila je, da večjih sprememb v stroških ni. Vlogo pri znižanju cene odigrajo poračuni – kar je bilo v letu preveč ali premalo zračunano, se izravna v naslednjem letu. To je posledica izvajanja gospodarske javne službe, saj podjetje, ki jo izvaja, ne sme dosegati dobička ali izgube. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel predlagani sklep na podlagi katerega se za uporabnike naselij Rašica in Podlog cena vode nekoliko zniža, omrežnina pa nekoliko poviša.

Ad 6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021, št. 2

Župan je pojasnil, da je rebalans proračuna občine za leto 2021 potreben, ker so bili prihodki za 9,8% višji od predvidenih, obenem pa so bili tudi odhodki nižji od načrtovanih, zaradi zamika začetka gradnje podružnične šole in vrtca na Turjaku zadolžitev v letu 2021 še ni bila potrebna.  Rebalans je potreben tudi zato, ker nekateri projekti v NRP (načrt razvojnih programov) niso bili izvedeni. 1. 12. 2021 je občina prejela sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v znesku 110.000 EUR. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel predlagani odlok.

Ad 7. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 – druga obravnava

Župan na kratko predstavil predlog proračuna. Občinski svet je predlog proračuna za leto 2022 obravnaval na 21. redni seji, dne 18. novembra 2021, in sprejel sklep, da se daje proračun v javno razpravo. Predlog proračuna z vsemi prilogami je bil objavljen na spletni strani občine. V času javne razprave so se sestali vsi občinski odbori in obravnavali predlog proračuna.

Do konca javne razprave sta prispeli dve pisni pripombi na predloga proračuna:

 • Matjaž Hočevar – povečanje PP 07005 Investicije v gasilstvu za 6.500 EUR
 • Odbor za komunalo varstvo okolja in urejanje prostora – povečanje PP 13014 Asfaltiranje in preplastitve za 100.000 EUR in povečanje PP 13020 Postavitev novih luči za 10.000 EUR.

Obe pobudi sta v predlogu proračuna upoštevani. Zaradi večjega prenosa sredstev iz leta 2021 od prvotno načrtovanega se na račun teh pripomb ne spreminjajo (zmanjšujejo) vrednosti ostalih proračunskih postavk. Občinski svet občine Velike Lašče se je s predlogom strinjal in sprejel Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022.

Ad 8.  Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2022

V skladu z drugim odstavkom 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Velike Lašče se vrednost točke določi do konca leta za naslednje leto in se usklajuje v skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin. Po podatkih Statističnega urada so se cene življenjskih potrebščin v novembru 2021 na letni ravni v povprečju zvišale za 4,6 %. Vrednost točke NUSZ je bila enaka v letu 2020 in 2021 v višini 0,001872. Občinski svet občine Velike Lašče je sprejel sklep, da se točka  NUSZ za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 zviša za 4,6 %, kolikor znaša indeks cen življenjskih potrebščin, in znaša 0,001958.

Ad 9. Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč

Rudolf Rupar, predsednik odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora je povzel vloge občanov, ki jih je odbor obravnaval na svoji 16. seji dne 15. 11. 2021.

1. Občan je predlagal, da se opravi postopek menjave šestih njegovih zemljišč v k. o. Krvava Peč, po katerih v naravi poteka odmerjena in kategorizirana javna pot št. JP 954171, za tri zemljišča v k. o. Krvava peč, ki imajo status javnega dobra, vendar v naravi ne predstavljajo ceste temveč travnike, ki mejijo na njegova zemljišča. Občinski svet se je strinjal s predlagano zamenjavo.

2. Občan je podal vlogo za odkup dela javnega dobra v k. o. 1713 Krvava Peč v delu, ki meji na njegovo zemljišče v k. o. 1713 Krvava Peč. Zemljišče javno dobro je del stare poti, ki je nekoč vodila iz naselja Podhojni Hrib v vas Osredek in v celoti meji na zemljišča, katerih lastnik je vlagatelj. Občinski svet je sklenil, da se strinja s predlagano zamenjavo in da stroške parcelacije krije vlagatelj.

3. Občan je podal vlogo za odkup oziroma zamenjavo dela zemljišča v k. o. 1713 Krvava Peč. Navedeno zemljišče je javno dobro, ki meji na dve vlagateljevi zemljišči. Na svojih zemljiščih, ki sta zazidljivi in umeščeni med dvema javnima potema, želi zgraditi stanovanjski objekt. Občinski svet se ni strinjal z zamenjavo zemljišč; če želi vlagatelj kupiti občinsko zemljišče, sam krije tudi stroške parcelacije.

4. Vlagatelj je predlagal odkup dela zemljišča v k. o. 1715 Osolnik, ki je javno dobro, in sicer v delu, ki meji na njegovo zemljišče, na katerem stoji njegov stanovanjski objekt. Odbor je na terenskem ogledu ugotovil, da dejanski potek gozdne poti na tem delu poteka po zasebnem zemljišču in ne po zemljišču, ki je javno dobro in katero želi delno odkupiti vlagatelj. Občinski svet je sklenil, da se po opravljeni odmeri in ureditvi zemljiškoknjižnega stanja dejanskega poteka poti strinja s prodajo novonastalega dela zemljišča.

5. Vlagatelj je v postopku evidentiranja svoje stavbe v kataster stavb. Pri vrisu stavbe je pooblaščeni geodet ugotovil, da je del njegove stavbe zgrajen tudi na parceli v k. o. 1718 Dvorska vas, ki je družbena lastnina v splošni rabi. Vlagatelj je prosil za odkup dela navedenega zemljišča, ki je pod njegovo stavbo, da bo možen vpis stavbe v kataster stavb. Občinski svet se je strinjal s prodajo dela zemljišča, ki je pod stavbo vlagatelja.

Nina Tekavec, občinska uprava

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani:

https://www.velike-lasce.si/obcinske-strani/obcinski-svet/.

Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja:

http://www.lex-localis.info.

V Uradnem listu RS, št. 202/2021 so bili objavljeni:

 • Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021, št. 2
 • Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022
 • Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP SE-25
 • Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2022
 • Sklep o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče

•           Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih