Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 18. novembra 2021, sestal na 21. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 20. redne seje
 2. Poročilo odborov
 3. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP LU-4
 4. Sprememba poslovnika občinskega sveta
 5. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 in Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2023 – prva obravnava
 6. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji
 7. Pravilnik o oddajanju namenskih najemnih stanovanj v najem in Sklep o določitvi namenskih najemnih stanovanj
 8. Pobuda sveta staršev Vrtca Sončni žarek Velike Lašče
 9. Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč
 10. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
 11. Poročilo župana

Občinski svetniki so z 9 glasovi za in 1 proti izglasovali spremembo naslova 5. točke, ki se je po spremembi glasil: 5. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 – prva obravnava.

Po potrditvi dnevnega reda so člani občinskega sveta potrdili zapisnik 20 redne seje.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 2. Poročilo odborov

Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, statutarno pravna komisija in komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsedniki navedenih odborov in komisij so podali kratka poročila o sejah.

Ad 3. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP LU-4

Občinski urbanist Peter Lovšin je predstavil predlog navedenega sklepa. Najprej je na kratko predstavil pravno podlago v Zakonu o urejanju prostora, ki omogoča izvedbo postopka lokacijske preveritve. Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi.Pri prilagajanju in določanju natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi se poleg določb 31. člena Zakona o urejanju prostora o ohranjanju posamične poselitve in prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN upošteva še fizične lastnosti zemljišča in pravne režime na tem območju. Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN, poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne sme preseči 600 m2 glede na izvorno določen obseg stavbnega zemljišča v OPN ne glede na število izvedenih lokacijskih preveritev. V konkretnem primeru želi investitor na zahodu izvornega območja zgraditi nov objekt. Za to potrebuje prilagoditev oblike stavbnega zemljišča s PNRP, a tako, da se parceli A v k. o. Lužarji del stavbnega zemljišča v izmeri 2241 m2 prerazporedi na zahodni del parcele A v k. o. Lužarji in del parcele B v k. o. Lužarji.Obseg stavbnega zemljišča ne presega 600 m2. Sprememba stavbnega zemljišča obsega znaša natanko 0 m2. Občinski svet je sprejel predlagani sklep.

Ad 4. Sprememba Poslovnika občinskega sveta

Z razglasitvijo epidemije covida-19 v Republiki Sloveniji je Državni zbor RS sprejel interventne predpise za ureditev posameznih področij delovanja v državi z namenom varovanja zdravja in življenja prebivalcev. Med drugim je Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS) v 35. členu dodal novi četrti odstavek. Dopolnitev 35. člena ZLS je bila potrebna zaradi situacije, ko zaradi epidemioloških razmer ni bilo mogoče v vseh občinah sklicevanje sej občinskega sveta tako, da bi se zagotovila varnost udeležencev na seji. Ker so občine same pristopile k izvajanju sej na daljavo – preko videokonferenc – se je zakonodajalec odločil, da bo z dopolnitvijo zakona to področje pravno uredil. Na podlagi navedene dopolnitve ZLS je občinski svet s sprejetjem Spremembe Poslovnika občinskega sveta na novo uredil možnost sklicevanja in izvedbe sej na daljavo.

Ad 5. Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022 – prva obravnava

Župan je zbranim predstavil večje investicije, ki so predvidene v letu 2022, in sicer: gradnja podružnične šole in vrtca na Turjaku: 3.100.000 EUR; kotlovnica v osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče: 380.000 EUR; asfaltiranje in preplastitve cest: 180.000 EUR; občinski zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov: 150.000 EUR; izgradnja vodohrana Podstrmec: 70.000 EUR; kanalizacija Velike Lašče: 60.000 EUR; Poslovna cona Ločica: 50.000 EUR; kuhinja osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče: 30.000 EUR; vodovod Turjak: 20.000 EUR; izgradnja nadstrešnice pri lokalu na Trubarjevi domačiji: 13.000 EUR. V nadaljevanju so predstavniki občinske uprave po področjih podrobneje predstavili predlog proračuna. Občinski svet je sklenil, da se predlog proračuna Občine Velike Lašče za leto 2022 posreduje v javno razpravo in da imajo vsi zainteresirani možnost vpogleda v predloga proračunov in posredujejo svoje pripombe občinski upravi do 4. decembra 2021.

Ad 6. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji

Matjaž Hočevar je zbranim povedal, da je 2. junija začel veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (Uradni list RS, 82/2020), ki v 12. členu določa sestavo sveta zavoda. Svet zavoda sestavlja sedem članov, od tega štirje predstavniki ustanovitelja – Občine Velike Lašče. Štiri predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Velike Lašče na predlog komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, od katerih je eden predstavnik odbora za gospodarstvo (področje turizma), eden pa predstavnik odbora za družbene dejavnosti (področje kulture). Občinski svet Občine Velike Lašče je na 15. redni seji 17. decembra 2020 kot predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda imenoval dr. Tatjano Devjak, Roka Borštnika, Saro Košir in dr. Matejo Kurir. Sara Košir se je s 1. oktobrom 2021 zaposlila v Javnem zavodu za kulturo in turizem Trubarjevi kraji, zato je Občino Velike Lašče obvestila, naj jo razreši kot predstavnico ustanovitelja v svetu javnega zavoda. Župan dr. Tadej Malovrh je komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagal, da se kot nova članica sveta JZTK imenuje Nina Tekavec, ki v občinski upravi pokriva področje omenjenega javnega zavoda. Občinski svet občine Velike Lašče se je s predlogom strnjal in sprejel Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji.

Ad 7. Pravilnik o oddajanju namenskih najemnih stanovanj v najem in Sklep o določitvi namenskih najemnih stanovanj

Mag. Jerica Tomšič Lušin je zbranim predstavila predlog navedenega pravilnika in sklepa ter pojasnila razloge za sprejem. Predhodno sta ju obravnavala odbor za družbene dejavnosti in

statutarno pravna komisija. Predlog pravilnika ureja dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v Občini Velike Lašče z namenom dajanja podpore mladim, ki so šele vstopili na trg dela in so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja v obliki dostopa do najema namenskega najemnega stanovanja ter posredno pri vzpostaviti pogojev za oblikovanje lastne družine. Dolgoročni cilj je zagotoviti kar najbolj stimulativne pogoje mladim za delo in bivanje v občini Velike Lašče.Namenska najemna stanovanja po tem pravilniku se oddajajo za določen čas na podlagi javnega razpisa in ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta pravilnik. Hkrati prosilec in ožji družinski člani, ki skupaj z njim kandidirajo na javnem razpisu, ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa, ki je predpisan za udeležence po veljavnem pravilniku, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. Občina Velike Lašče ima za ta namen v lasti tri stanovanja v naselju Velike Lašče (Šolska ulica 3 – stanovanje in garsonjera, Šolska ulica 7 – stanovanje). Občinski svet je sprejel Pravilnik o oddajanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim in s sklepom določil, da so navedena stanovanja namenska najemna stanovanja, namenjena mladim.

Ad 8.  Vloge občanov za odkup/menjavo zemljišč

Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora je vlogi občanov obravnaval na svoji 15. redni seji dne 20. 9. 2021.

1. Občan je na Občino podal vlogo za parcelacijo dela zemljišča v k. o. Turjak (javno dobro) ter odkup novonastale parcele na travnatem delu, ki meji na njegovo nepremičnino v k. o. Turjak, katere pravni lastnik je. Za odkup novonastale parcele prosi z namenom ureditve lažjega in varnejšega dostopa do njegovega stanovanjskega objekta. Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora je pri ogledu dejanskega stanja ugotovil, da zemljišče, katerega del želi vlagatelj kupiti, poteka skozi strnjeno vaško središče naselja Laporje in da vlagatelju za namen ureditve varnejšega dostopa do stanovanjskega objekta ni nujno potrebna površina, ki jo predlaga za odkup. Odbor se ni strinjal s predlaganim odkupom; občinski svet je s sklepom potrdil mnenje odbora.

2. Občan je na Občino podal vlogo za odmero kategorizirane javne poti v naselju Velika Slevica, saj del le-te poteka tudi po njegovih zemljiščih, obe k. o. Dvorska vas. V nadaljevanju je vlagatelj predlagal, da se uredi zamenjava odmerjenega zemljišča, ki predstavlja javno pot JP 954740 z deli zemljišč, ki z zunanjo ureditvijo pri njegovem stanovanjskem in gospodarskem objektu posegajo na zemljišče k. o. Dvorska vas v lasti Občine Velike Lašče. Odbor je bil pri obravnavi vloge s strani občinske uprave seznanjen, da kategorizirana javna pot 954740 Velika Slevica – Purga od odcepa regionalne ceste R3 748 Velika Lašče – Lužarji – Nova vas v pretežnem delu še vedno poteka po zasebnih zemljiščih. Občina Velike Lašče je že naročila odmero javne poti v naselje Velika Slevica, in sicer od odcepa navedene regionalne ceste do sredine naselja. Odbor se je strinjal, da se po odmeri javne poti JP 954740 opravi predlagana zamenjava. Na vlagateljeve stroške se odmeri zunanja ureditev pri njegovem stanovanjskem in gospodarskem objektu, ki deloma posega na zemljišče v lasti Občine Velike Lašče. Če se po navedenih odmerah izkaže, da površini, ki se menjata, nista enaki, se površina v presežku upošteva kot darilo Občini. Občinski svet se je strinjal s sklepom odbora.

Nina Tekavec, občinska uprava

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani: https://www.velike-lasce.si/obcinske-strani/obcinski-svet/.

Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja: http://www.lex-localis.info.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih