Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 23. septembra 2021, sestal na 20. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

obcinska slika1. Potrditev zapisnika 19. redne seje in 2. izredne seje.
2. Poročilo odborov.
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče.
4. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji.
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče - druga obravnava.
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče in Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla.
7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2021.
8. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče.
9. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč.
10. Sklep o izločitvi župana iz postopka menjave zemljišč in pooblastilu podžupana ter izbris zaznambe javnega dobra.
11. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Velike Lašče za leti 2020 in 2021.
12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov.
13. Poročilo župana.

Po potrditvi dnevnega reda so člani občinskega sveta potrdili zapisnik 19. redne seje in 2. izredne seje.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora ter statutarno pravna komisija. Predsedniki navedenih odborov in komisij so podali kratka poročila o sejah.

Ad 3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče
Gvido Modrijan je zbranim predstavil predlog odloka, ki ga je za Občino pripravila družba Structura d. o. o. Odlok mora občina sprejeti zaradi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), ki določa, da morajo občine občinsko zakonodajo v zvezi z odmero komunalnega prispevka v predpisanem roku uskladiti z določbami omenjenega zakona. Občina odmero komunalnega prispevka določa na podlagi vrednosti, ki jih predpisuje državni pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme. Poročevalec je spremembe predstavil tudi na primerih. Svetniki so predlagani odlok sprejeli.

Ad 4. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji
Občinska uprava Občine Velike Lašče je v Uradnem listu RS objavila javni razpis za zasedbo mesta direktorja javnega zavoda. Na razpis je prispela vloga kandidata Matjaža Grudna. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je ugotovila, da je vloga pravočasna, popolna in da kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. Svet javnega zavoda je podal pozitivno mnenje omenjenemu kandidatu in podprl program za vodenje javnega zavoda. Občinski svet je imenoval Matjaža Grudna za direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji.

Ad 5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče - druga obravnava
Predlog odloka je predhodno že obravnavala statutarno pravna komisija in k odloku podala nekaj predlogov za popravke. Vse predloge so sprejele tudi ostale tri občine. Odlok morajo v enakem besedilu sprejeti vse štiri občine članice; nato ga Občina Ribnica pošlje v Uradni list RS v objavo in potem stopi v veljavo. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel navedeni odlok.

Ad 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče in Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla
S predlogom odloka Občina sledi ugotovitvam računskega in ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je brezplačno oglaševanje političnih strank v občinskih glasilih nezakonito. Lokalne skupnosti sicer financirajo politične stranke. Občina Velike Lašče iz proračuna političnim strankam nameni okoli 14.000,00 EUR letno.

Sprememba cenika objav v občinskem glasilu izrecno določa, da cenik vključuje že oblikovane oglase in dimenzije oglasov. Glede na potrebe oglaševalcev je dodan oglas v velikosti šestnajstine strani. Pri zahvalah, čestitkah in malih oglasih je dodan možni obseg besedila; črtan je cenik za črno-bele reklame. Iz cenika je črtana možnost brezplačnih objav za politične stranke in na novo je določen največji obseg objave posamezne liste ali kandidata v času volilne kampanje. Občinski svet je sprejel predlagani odlok in cenik.

Ad 7. Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2021
Občina Velike Lašče v vsakoletnem poračunu zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov športa. Sredstva se dodelijo na podlagi letnega programa športa z javnim razpisom in na osnovi meril in kriterijev določenih v Odloku o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Velike Lašče. Svetniki so sprejeli letni program športa, s katerim je Občina za leto 2021 predvidela sredstva v višini 76.500 EUR, ki jih je razporedila za preplastitev igrišč: 7.000 EUR; sofinanciranje drugih programov športa: 5.000 EUR; športna igrišča po vaseh - vzdrževanje: 5.000 EUR; športna dvorana - vzdrževanje in upravljanje: 29.500 EUR; igrišče Dvorska vas: 10.000 EUR; Občinska športna zveza: 20.000 EUR.

Ad 8. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče
Cene najemnin so nespremenjene že od leta 2016. V teh letih so se stroški vzdrževanja in tekoči stroški objektov povečali. Ob veljavnih cenah najemov ni bilo zagotovljeno pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob uporabi oz. najemu prostora predvsem, če najem vključuje tehnično podporo.Člani občinskega sveta so soglasno potrdili predlagane spremembe.

Ad 9. Vloge občanov za odkup, zamenjavo zemljišč
Občan je podal vlogo za nakup dela zemljišča v k. o. 1713 Krvava Peč. Vlogo je obravnaval odbor za komunalo, ki je opravil terenski ogled in preveril dostopnost na druga zemljišča, ki niso v lasti pobudnika, če se označeni deli javnega dobra prodajo. Odbor se je glede na to, da v primeru prodaje ne bo prišlo do oviranja dostopov do drugih zemljišč, strinjal s predlogom občana. Ob tem je predlagal, da stroške odmere in morebitne druge stroške nosi predlagatelj. Občinski svet se je strinjal s prodajo dela javnega dobra v k. o. 1713 Krvava Peč, kot je to razvidno iz priloge zapisnika odbora za komunalo in varstvo okolja oz. predloga pooblaščenega geodeta predlagatelja ob pogoju, da se del parcele, po kateri poteka kategorizirana javna pot, ne proda. Stroške odmere in morebitne druge stroške pri prenosu zemljišča nosi predlagatelj.

Ad 10. Sklep o izločitvi župana iz postopka menjave zemljišč in pooblastilu podžupana ter izbris zaznambe javnega dobra
Župan je vložil vlogo za zamenjavo zemljišč v k. o. Krvava Peč, po katerih v naravi poteka kategorizirana javna pot za zemljišče, na katerem je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega dobra, vendar v naravi ne predstavlja ceste temveč travnik. Ker župan ne sme biti hkrati stranka v postopku in funkcionar, se mora izločiti iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. Za dejanja v zvezi s sklenitvijo te pogodbe je potrebno pooblastiti drugo osebo. Občinski svet se je strinjal z menjavo zemljišč, sprejel izločitev župana dr. Tadeja Malovrha iz postopka ter za vodenje in odločanje v postopku sklenitve menjalne pogodbe pooblastil podžupana Matjaža Hočevarja.

Ad 11. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Velike Lašče za leti 2020 in 2021
Občina je v letošnjem letu prejela nekaj pobud za nakup nepremičnin v lasti občine, ki jih občina pri svojem delovanju ne potrebuje. Po načelu gospodarnosti občina stvarno premoženje, ki ga ne potrebuje, bodisi proda bodisi z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotovi njegovo učinkovito rabo. Za predmetne nepremičnine je Občina pridobila cenitvene elaborate. Za izpolnitev načela gospodarnosti bo Občina nepremičnine prodala najugodnejšemu ponudniku (tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno). Pred prodajo je potrebna vključitev nepremičnin v letni načrt razpolaganja s premoženjem. Občinski svet je sprejel predlagano dopolnitev.

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani:
https://www.velike-lasce.si/obcinske-strani/obcinski-svet/zapisniki-sej-obcinskega-sveta-1/mandat-2018-2022

Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=aa1b19c7-d462-4ccd-920d-9df4f1095f04&osebna=1, rubrika občinski svet.

V Uradnem listu RS, št. 159/21 so bili objavljeni:

* Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče,

* Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji,

* Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče,

* Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla,

* Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2021,

* Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče,

* Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Velike Lašče v letu 2021.

Nina Tekavec, občinska uprava

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih