Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski inšpektorati v obdobjih preventivnih aktivnosti in v obdobjih intenzivnih inšpekcijskih nadzorov z različnimi pristopi, kot so javni pozivi in objave, obveščanje javnosti z udeležbo novinarjev na skupnih akcijah, članki v lokalnih glasilih in podobno, obveščajo občanke in občane o namenu inšpekcijskega nadzora nad pravilnih ravnanjem z odpadki, kot tudi z vsebino zakonskih določb, ki urejajo to področje.

odstranitev odpadkov 1Po 157. a členu Zakona o varstvu okolja odredi občinska inšpekcija odstranitev komunalnih odpadkov, ki so nezakonito odloženi na zemljišču v lasti v lasti države ali občine, izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki; ta jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Če pa so na zemljišču v lasti države ali občine nezakonito odloženi odpadki, ki niso komunalni odpadki, njihovo odstranitev odredi državna inšpekcija, pristojna za okolje. Če policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja, imata tako občina kot država pravico in dolžnost od povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov izterjati vračilo stroškov.

Upravnega inšpekcijskega postopka, katerega namen je odstranitev nezakonito odloženih odpadkov, ne gre enačiti s postopkom o prekršku. V postopku o prekršku se ugotavlja kršitelja, ki se mu enako kot na primer vozniku, ki vozi prehitro in ne upošteva cestnih predpisov, izreče globa. Višina globe za nezakonito odložene komunalne odpadke je določena z občinskim odlokom, zato se lahko od občine do občine višina globe razlikuje, čeprav gre načeloma za enako kršitev. Po določbah Zakona o prekrških se smejo z odlokom samoupravne lokalne skupnosti določiti prekrški in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve tistih predpisov, ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira. Zakon o prekrških določa tudi razpon, znotraj katerega lahko samoupravne lokalne skupnosti predpisujejo višino glob za prekrške. Smiselnost povezovanja občin v organe skupnih občinskih uprav je med drugim tudi v tem, da občine v okviru svojih krajevnih pristojnosti predpisujejo enake globe za enake prekrške na širšem območju ter tako poenotijo ukrepanje zoper povzročitelje.

Ker gre pri nezakonitem odlaganju odpadkov le redko za neposredno osebno zaznavo prekrška s strani uradne osebe, se v teh primerih v postopku o prekršku odloča z odločbo o prekršku in ne s plačilnim nalogom, zato je poleg izreka globe ob izdaji odločbe o prekršku potrebno odločiti tudi o stroških prekrškovnega postopka. Ti so določeni v 143. členu Zakona o prekrških in so na primer izdatki za priče, potni stroški uradnih oseb, sodne takse in podobno.

odstranitev odpadkov 2Ker pa je po odredbi uradne osebe v upravnem inšpekcijskem postopku odpadke potrebno odstraniti, in sicer v primeru, ko je lastnik zemljišča občina ali država, preko izvajalca javne službe, tudi v tem postopku lastniku zemljišča nastanejo določeni stroški, ki se v primeru občine ali države prehodno pokrijejo iz javnih sredstev. Zato je zakonodajalec določil, da imata občina ali država pravico in dolžnost od povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov izterjati vračilo tako nastalih stroškov. Ti se od povzročitelja izterjajo po Obligacijskem zakoniku z namenom povrnitve nastale škode in nimajo nič skupnega s stroški postopka, ki jih je v postopku o prekršku izrekel prekrškovni organ. Enako pravico, da od povzročitelja zahteva vračilo stroškov za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov, ima tudi vsak drug lastnik zemljišča, le da v tem primeru inšpekcija ali policija lastnikov zemljišča o tem, ali je povzročitelja ugotovila ali ne, neposredno ne obvešča. Lahko pa vsak lastnik zemljišča to informacijo pridobi, če zoper znanega povzročitelja uveljavlja odškodninski zahtevek.

V interesu vseh nas je, da je tovrstnih prekrškov in izrečenih glob čim manj, zato pozivamo vse občane in občanke k pravilnemu ravnanju z odpadki in njihovemu ustreznemu odlaganju, saj tako vsi skrbimo za lepo, čisto in urejeno okolje, v katerem bivamo.

medobcinski inspektorat logotipi

Skupna občinska uprava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica
in Velike Lašče

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih