Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek 1. julija 2021 sestal na 19. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje.
2. Poročilo odborov.
3. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2020 in plan dela za leto 2021.
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti - 5.
5. Opredelitev do študije variant za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah.
6. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Velike Lašče.
7. Odlok o pokopališkem redu na območju občine Velike Lašče.
8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov.
9. Poročilo župana.

VLSI77Po potrditvi dnevnega reda so člani občinskega sveta potrdili zapisnik 18. redne seje.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, statutarno pravna komisija in komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsedniki navedenih odborov in komisij so podali kratka poročila o sejah.

Ad 3. Finančno poročilo koncesionarja za pokopališko dejavnost za leto 2020 in plan dela za leto 2021

Občina je na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) dolžna izvajati obvezno gospodarsko javno službo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Koncesionar mora enkrat letno pripraviti poročilo o dejavnosti v preteklem letu in plan za naslednje ter ga dati občinskemu svetu v potrditev. Koncesionar Marko Zakrajšek s. p. je pripravil finančno poročilo za pokopališča Velike Lašče, Rob, Turjak, Zgonče, Lužarji in Dvorska vas za leto 2020 in načrt dela za leto 2021. Oba dokumenta je obravnaval Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora in občinski svet Občine Velike Lašče ju je potrdil.

Ad 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti - 5
Občina Velike Lašče je v letu 2009 sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo občina Velike Lašče št. 1/09); sledil je popravek in več sprememb in dopolnitev odloka. Aktualne spremembe in dopolnitve OPPN 5 se nanašajo na spremembo prometne infrastrukture in etapnosti izvedbe OPPN ter s tem povezane komunalne ureditve. Spremenjen je način priključevanja na državno cesto G2-106, odsek 0261 (Škofljica-Rašica), ki se izvajal v okviru rednih vzdrževalnih del v javno korist. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti - 5.

Ad 5. Opredelitev do študije variant za obvoznico glavne ceste G2 -106 v Velikih Laščah
Župan je predstavil okoliščine, ki so privedle do predloga za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah. Občinski svet Občine Velike Lašče se je opredelil do študije variant za obvoznico, pri čemer se ni strinjal z nobeno od predlaganih variant s strani DRSI in predvsem ne z varianto V2/V7; kot najustreznejšo varianto je podprl predlog pobočne variante obvoznice, ki jo je dne 17. 6. 2021 na usklajevalnem sestanku z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo predlagal g. Alojzij Cimerman; varianta poteka od Turjaka do Dolnjih Retij. Ker predlagana pobočna varianta ni v območju državnega prostorskega načrta obvoznice Velike Lašče, naj se jo uvrsti skupaj s posodobitvijo železniške proge proti Dolenjski v nov državno prostorski načrt.

Ad 6. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Velike Lašče
S tem odlokom se določijo javni interes v športu, mehanizmi za njegovo uresničevanje ter organi, ki so v Občini Velike Lašče (v nadaljevanju: občina) pristojni za uresničevanje javnega interesa v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ). Sedaj veljavni Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/11), ni usklajen z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17). Zakon o športu v svojem 16. členu zavezuje lokalne skupnosti, da z občinskim odlokom podrobneje opredelijo postopek priprave, sprejemanja in spremljanja izvajanja letnega programa športa v občini. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Velike Lašče.

Ad 7. Odlok o pokopališkem redu na območju občine Velike Lašče
Za sprejem predloženega odloka je podlaga v 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 62/16), ki določa, da mora občina sprejeti pokopališki red in opredeli njegovo vsebino. Trenutno veljavni odlok, ki ureja pokopališko dejavnost, je Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Velike Lašče (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1998), ki pa ni ustrezen glede na določila Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), ki je bil sprejet leta 2016. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Odlok o pokopališkem redu na območju občine Velike Lašče.

Z 2. izredne seje občinskega sveta

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 22. julija 2021 sestal na 2. izredni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

1. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2021.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest - druga obravnava.

Po potrditvi dnevnega reda je občinski svet sprejel naslednje sklepe:

Ad 1. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine za leto 2021

Župan je v skladu z Zakonom o javnih financah, Statutom Občine Velike Lašče in Odlokom o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 dolžan vsako leto v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Na kratko je predstavil projekte: pričetek gradnje Podružnične šole in vrtca v Turjaku; investicija v zdravstveni dom; projektiranje kuhinje OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in kanalizacije; izgradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Ločica. V obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 so prihodki v proračunu Občine Velike Lašče v okviru predvidene realizacije. Ker je bila večina predvidenih investicij v prvem polletju šele v začetni fazi oz. v pripravi, so odhodki v prvem polletju nižji od 50%.

Ad 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest - druga obravnava

Občinski svet je predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest že obravnaval na svoji 17. seji. Ker Občina do tedaj še ni prejela soglasja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je obvezen za sprejem odloka, se je občinski svet strinjal, da odlok sprejme takoj po pridobitvi soglasja. Soglasje je pridobljeno, zato je občinski svet Občine Velike Lašče sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest.

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani:
https://www.velike-lasce.si/obcinske-strani/obcinski-svet/zapisniki-sej-obcinskega-sveta-1/mandat-2018-2022

Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja:
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=aa1b19c7-d462-4ccd-920d-9df4f1095f04&osebna=1, rubrika občinski svet.

V Uradnem listu RS, št. 111/21 je bil objavljen:

* Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje VP 251 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti - 5,
* Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče ter Pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ v Občini Velike Lašče,
* Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Velike Lašče.

V Uradnem listu RS, št. 127/21 je bil objavljen:

* Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest

Nina Tekavec, občinska uprava

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih