Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek 8. aprila 2021 sestal na 17. redni seji.

Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, statutarno pravna komisija in odbor za finance. Predsedniki navedenih odborov so podali kratka poročila o sejah.

Nato je Metod Ivančič, predstavnik družbe Energomen d. o. o., predstavil Lokalni energetski koncept Občine Velike Lašče. Lokalni energetski koncept (LEK) celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti. Namenjen je povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Cilj LEK Velike Lašče je bistveno izboljšati trenutne kazalce rabe obnovljivih virov ter izboljšati energetsko učinkovitost občine v naslednjih 10 letih. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Lokalni energetski koncept.

Glede na dnevni red je sledila obravnava odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest

Marko Majerič, predstavnik podjetja Axis d. o. o., je predstavil navedeni odlok. Skladno z zakonodajo Občina lahko kategorizira samo ceste, ki so v njeni lasti ali predstavljajo javno dobro ter se uporabljajo za javni promet. Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se z razvojem in potrebami spreminja. Občina je zato, upoštevajoč tudi predloge občanov, pripravila spremembo Odloka o kategorizaciji, saj je potrebno formalno evidentirati spremembe na občinskem cestnem omrežju, ki so nastale po letu 2010, ko je bil sprejet trenutno veljavni Odlok. Od leta 2010 je Občina prejela tudi precejšnje število pobud za dodatno kategorizacijo s strani občanov in drugih lastnikov objektov. Ker je število odstopanj in pobud precejšnje, je sprememba odloka potrebna, saj je uskladitve glede na dejansko stanje v naravi Občina dolžna urediti. Občinski svet Občine Velike Lašče se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in opravil prvo obravnavo.

V nadaljevanju je župan občinske svetnike spomnil na kolegij župana, na katerem so bili prisotni pripravljavci osnutkov pokrajinske zakonodaje. Mag. Jerica Tomšič Lušin je predstavila predlog sklepa. Občinski svetniki so nato podali svoje predloge. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel sklep o mnenju Občine Velike Lašče k osnutkom pokrajinske zakonodaje.

Sledila je predstavitev projektov, ki so bili realizirani v lanskem letu. Župan je besedo predal Suzani Petrič, ki je natančneje predstavila zaključni račun. Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah mora župan predložiti zaključni račun občinskega proračuna občinskemu svetu za preteklo leto v potrditev in sprejem do 15. aprila. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020.

Svetniki so obravnavali Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-2020

Župan dr. Tadej Malovrh je že v letu 2020 predlagal, da bi se sredstva, namenjena spodbujanju kmetijstva, namenila tudi za finančno pomoč kmetom pri nakupu telet mesne pasme. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je predlog podprl, a je potrebna sprememba veljavnega pravilnika, ki bo omogočala dodelitev te pomoči. Na seji odbora so obravnavali predlog spremembe 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-2020. Predlog spremembe pravilnika je bil posredovan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer ima Občina priglašeno državno pomoč de minimis. Manjše korekture ministrstva so upoštevane v predlogu spremembe pravilnika. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-2020.

Nina Tekavec, občinska uprava

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani.
Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja v rubriki občinski svet.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih