Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 20. maja 2021 sestal na 18. redni seji.

Po ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih je bilo 11 svetnikov) je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje in 8. dopisne seje
 2. Poročilo odborov
 3. Predstavitev projekta Prenova in širitev kuhinje OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
 4. Sklep o podelitvi priznanj občine v letu 2021
 5. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021-2027
 6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče – prva obravnava
 7. Odlok o dodeljevanju denarnih sredstev za tisk in vezavo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog
 8. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
 9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
 10. Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem, plan dela za leto 2021 ter sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče
 11. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v Občini Velike Lašče
 12. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
 13. Poročilo župana

Trobla Velike Lašče | Občinska stavbaPo potrditvi dnevnega reda so člani občinskega sveta potrdili zapisnik 17. redne seje in prisluhnili predsednikom odborov, ki so podali poročila o sejah. Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 3. Predstavitev projekta Prenova in širitev kuhinje OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Župan je besedo predal odgovornemu arhitektu, Mihu Novini, ki je predstavil projekt. Kuhinja od same izgradnje dalje ni bila deležna posebnih vzdrževalnih del. Sproti so se odpravljale le pomanjkljivosti v skladu z odločbami Zdravstvenega inšpektorata RS. V zadnjem času se je zaradi prostorske stiske in zaradi zagotovitve osnovnih standardov pokazalo, da je prenova kuhinje nujna, saj ne dosega osnovnih normativov. Poleg kuhinje je predvideno tudi povečanje jedilnice, prenova sanitarij in prostora za tehnični kader. Posredno pa tudi zagotovitev ločene servisne poti do kuhinje in poti do šole za učence. Omenil je problem s preveliko količino smeti in predlagal, da bi v prihodnje kupovali hrano z manj plastične embalaže. Župan je še dodal, da so pomembno vlogo pri ideji za kuhinjo odigrale šolske kuharice, saj so jih prosili za mnenje, kakšnih sprememb si želijo, da bo kuhinja bolj funkcionalna.

Ad 4. Sklep o podelitvi priznanj občine v letu 2021

Župan je besedo predal Matjažu Hočevarju, ki je predstavil kandidate. Dne 17. 3. 2021 je bil v Trobli št. 2/2021 objavljen razpis za podelitev priznanj Občine Velike Lašče v letu 2021. Rok za oddajo obrazloženih predlogov je bil 4. maj 2021. Pravočasno sta prispela dva obrazložena predloga za podelitev priznanja Občine Velike Lašče in en obrazložen predlog za podelitev priznanja častni občan Občine Velike Lašče. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja tudi delo komisije za priznanja in odlikovanja, je prejete predloge obravnavala na svoji seji in predlagala občinskemu svetu glasovanje o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2021, in sicer se:

častno občanstvo Občine Velike Lašče v letu 2021 podeli
Katarini Venturini,

priznanje Občine Velike Lašče v letu 2021 pa se podeli:

 • Prostovoljnemu gasilskemu društvu Škrlovica,
 • organizatorjem festivala Rocktronica Velike Lašče.

Ad 5. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021-2027

Župan je besedo predal mag. Jerici Tomšič Lušin, ki je predstavila točko. Občina Velike Lašče je lansko leto za kandidata predlagala podžupana, Matjaža Hočevarja. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16; ZSRR-2) v 2. odstavku 11. člena določa, da je mandat razvojnega sveta enak programskemu obdobju. Tekoče programsko obdobje 2014 - 2020 se je izteklo 31. 12. 2020. Skladno s tem je potrebno ustanoviti nov Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027. RS LUR je v mandatnem obdobju 2014 - 2020 sestavljalo 65 članov, in sicer 26 predstavnikov občin Osrednjeslovenske regije, 26 predstavnikov gospodarstva v regiji in 13 predstavnikov nevladnih organizacij v regiji. Z izstopom Občine Litija iz Osrednjeslovenske regije bo RS LUR 2021 - 2027 sestavljalo 62 članov in sicer, 25 predstavnikov občin Osrednjeslovenske regije, 25 predstavnikov gospodarstva v regiji in 12 predstavnikov nevladnih organizacij v regiji. Občinski svet občine Velike Lašče je sprejel sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021 - 2027.

Ad 6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče – prva obravnava

Župan je zbranim povedal, da so se na to temo sestajali župani štirih navedenih občin in da je predlagal, da se o tej temi sestanejo tudi direktorji občinskih uprav. Nato je besedo predal mag. Jerici Tomšič Lušin, ki je predstavila razloge za sprejem odloka. V občinah ustanoviteljicah že deluje skupna občinska uprava, ki zagotavlja opravljanje nalog na področju inšpektorata in redarstva in je bila ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2013. Skladno s 4. odstavkom 26. člena Zakona o financiranju občin, ki je pričel veljati s 1. 1. 2020, je občina, ki izvaja več nalog v okviru skupne občinske uprave in je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami, upravičena do sredstev iz državnega proračuna v višini 30% v prejšnjem letu realiziranih odhodkov za financiranje skupnih občinskih uprav. Posamezne naloge, ki jih občine izvajajo v skupni občinski upravi in so na podlagi Zakona o financiranju občin sofinancirane iz državnega proračuna so naslednje: občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, pravna služba, občinsko pravobranilstvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo, varstvo okolja, urejanje prostora, civilna zaščita, požarno varstvo in urejanje prometa. Trenutno skupna občinska uprava opravlja zgolj dve nalogi, in sicer občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo, kar pomeni, da so občine ustanoviteljice upravičene do povračila stroškov zgolj v znesku 35% (30%+5%) ter dodatnih 20% na tako dobljen znesek sofinanciranja. V kolikor bi se delovanje v okviru skupne občinske uprave razširilo še na štiri dodatna področja opredeljena v ZFO-1, bi bil največji možni obsega sofinanciranja 55% in še dodatnih 20% na tako dobljeno višino sofinanciranja. Predstavila je tudi predloge statutarno pravne komisije za popravke odloka. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel sklep, da je Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče s pripombami statutarno pravne komisije primeren za drugo obravnavo. 

Ad 7. Odlok o dodeljevanju denarnih sredstev za tisk in vezavo magistrskih in doktorskih nalog

Župan je povedal, da je bil ta odlok njegova želja, ker mu veliko pomeni, če naši občani dosežejo čim višjo stopnjo izobrazbe. Občina trenutno nima tovrstnega odloka, ki bi mlade podpiral na tak način. S sprejetjem Odloka želi Občina spodbujati mlade k nadaljnjem izobraževanju in raziskovanju tem z domačega območja. Besedo je predal Matjažu Grudnu, ki je povedal, da je odbor za družbene dejavnosti predlagal, da se zneski zvišajo. Denarna pomoč se lahko dodeli za delno kritje stroškov za lektoriranje, tisk in vezavo naloge v trdi vezavi, pri čemer skupni znesek za diplomsko največ 100 EUR in magistrsko nalogo znaša največ 200 EUR in za doktorsko delo največ 300 EUR. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih sredstev za lektoriranje, tisk in vezavo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog.

Ad 8. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

Župan je povedal, da so se vsi prijavljeni kandidati predstavili na 8. kolegiju župana dne 12. 5. 2021 in odgovarjali na zastavljena vprašanja župana in občinskih svetnikov. Na podlagi opravljenih predstavitev in dogovora na kolegiju je občinska uprava pripravila osnutek obrazloženega mnenja o vseh kandidatih in ga do seje občinskega sveta posredovala članicam in članom občinskega sveta. Občinski svet Občine Velike Lašče je izdal mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje. 

Ad 9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Župan je besedo predal mag. Jerici Tomšič Lušin, ki je predstavila Pravilnik. V veljavnem Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov so vsi zneski sejnin določeni v neto zneskih, izplačilo sejnine (bruto znesek) pa se razlikuje glede na zaposlitveni status funkcionarja. Zaradi poenotenja izplačil so vse sejnine določene v bruto zneskih (zaokrožen znesek navzgor). Na pobudo v.d. direktorja JZ Trubarjevi kraji pa sta v skladu s šestim odstavkom 13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (Uradni list RS, št. 82/20) v 15. členu Pravilnika dodani alinei o višini sejnine predsednika in članov sveta Javnega zavoda Trubarjevi kraji. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

Ad 10. Letno poročilo koncesionarja za vodovodni sistem, plan dela za leto 2021 ter sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče

Župan je besedo predal koncesionarju. Koncesionar, Vodokomunalni sistemi d.o.o. je pripravil Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče. Omenjeni dokument je predhodno obravnaval odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora. 

Občina je na podlagi Zakona o varstvu okolja dolžna izvajati gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Koncesionar mora skladno z zakonodajo enkrat letno pripraviti elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predložiti občinskemu svetu v potrditev. Obračunska cena vode oskrbe s pitno vodo v letu 2020 je za 11,69 % višja od predračunske. Obračunski stroški materiala so za 10 % višji od načrtovanih, pri stroških storitev pa je obračunska vrednost večja za 6,3 %. Pri stroških dela, dežurstva, itd… je obračunska vrednost za 16,2 % večja od predračunske. Pri splošnih stroških pa je povečanje za 5 %. Seveda na veliko stroškov upravljalec ne more vplivati in zato prihaja tudi do tovrstnih razlik med načrtovanimi in dejansko obračunanimi stroški. Občinski svet Občine Velike Lašče je potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Velike Lašče za leto 2021 ter Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče.

 Ad 11. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v Občini Velike Lašče

Župan je povedal, da bo Občina z videonadzorom spremljala gradbišče POŠ Turjak iz več razlogov – zaradi varovanja in zato, ker bomo posneli potek gradnje. Besedo je predal predstavniku pooblaščene osebe Občine Velike Lašče za varstvo osebnih podatkov – Virtuo d.o.o., Miroslavu Milovanoviču, ki je pojasnil postopek uvedbe videonadzora. Občina Velike Lašče bo na območju gradbišča Podružnične šole in vrtca na Turjaku izvajala videonadzor zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja. Pred uvedbo videonadzora je skladno z zahtevami 35.člena GDPR izvedla Oceno učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki je namenjena pravočasni identifikaciji tveganj in sprejemu ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj, s čimer lahko upravljavec prepreči, da bi prišlo do kršitev s področja varstva osebnih podatkov. Z izvajanjem videonadzora se obdelujejo osebni podatki, zato mora Občina sprejeti ta pravilnik, ki ureja postopek izvajanja videonadzora ter ukrepe za varovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na lokacijah in objektih v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Pravilnik o varstvu osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v Občini Velike Lašče.

Nina Tekavec, občinska uprava

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani.
Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja v rubriki občinski svet.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih