Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet je na 16. redni seji, 26. 02. 2021, sprejel rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2021 načrtuje prihodke v vrednosti 4.795.760 EUR, odhodke v vrednosti 7.445.480 EUR, zadolževanje v višini 2.000.000 EUR, odplačilo dolga v višini 74.900 EUR ter prenos sredstev iz preteklega leta v višini 724.620 EUR.

Prihodki proračuna

Prihodki proračuna so v rebalansu proračuna predvideni v višini 4.795.760 EUR. To pomeni, da so načrtovani prihodki glede na sprejeti proračun višji za 349.905 EUR. Spodnja tabela nam prikazuje višino prihodkov glede na vrsto prihodkov ter primerjavo s sprejetim (veljavnim) proračunom glede na rebalans proračuna.

Prihodki glede na vrsto prihodkov ter primerjavaRazlogi za predvidene višje prihodke v rebalansu proračuna so v načrtovanih višjih davčnih prihodkih, kjer je davek na dobiček od premoženja višji zaradi višje dohodnine (s strani države), ki je glavni vir občin, ter višjega davka na blago in storitev (višje so pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja). Obenem se predvidevajo nekoliko nižji prihodki od davka na premoženje, in sicer nižji prihodki z naslova davka na premičnine (vodna plovila), prihodki od davka na nepremičnine (predvideni so nižji prihodki od davka od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, višji prihodki pa so predvideni z naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe), davka na dediščine in darila ter davka na promet nepremičnin in finančnega premoženja. Nekoliko nižji so predvideni nedavčni prihodki zaradi nižjih prihodkov od udeležbe pri dobičku in dohodku od premoženja – prihodkov od premoženja (najemnine poslovnih prostorov, koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo idr.), nižje predvidenih taks in pristojbin, glob in denarnih kazni, prihodkov od prodaje blaga in storitev (vstopnice, vstopnine in drugi prihodki) ter drugih nedavčnih prihodkov (komunalni prispevki, drugi izredni nedavčni prihodki). Kapitalski prihodki se načrtujejo nekoliko višji od predvidenih, saj se načrtuje višje prihodke od prodaje zgradb in prostorov (prodaja starejšega objekta) ter višje prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ker realizacija v letu 2020 ni bila izpolnjena. Predvidene prejete donacije ostajajo nespremenjene, obenem pa so predvideni višji transferni prihodki na račun višjih prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije tako imenovanih prihodkov za uravnoteženje razvitosti občin, prejetih sredstev iz javnih skladov za investicije, nekoliko nižje pa so predvideni prihodki od prejetih sredstev za tekočo porabo ter prihodki od prevozov otrok zaradi nevarnih zveri.

Odhodki proračuna


Odhodki proračuna so v rebalansu proračuna predvideni v višini 7.445.480 EUR. To pomeni, da so načrtovani odhodki glede na sprejeti proračun višji za 1.286.068 EUR. Spodnja tabela nam prikazuje višino odhodkov glede na vrsto odhodkov ter primerjavo s sprejetim (veljavnim) proračunom glede na rebalans proračuna.

Odhodki glede na vrsto prihodkov ter primerjava

Razlogi za višje odhodke so v načrtovanih višjih tekočih odhodkih, kjer so predvideni višji odhodki za plače ter druge izdatke zaposlenih in prispevke delodajalcev za socialno varnost, višji so predvideni tudi izdatki za blago in storitve – višji so tako predvideni pisarniški in splošni material (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, stroški objav in oglaševalskih storitev, računalniške storitve, stroški prevajanja in lektoriranj; prevozni stroški – vzdrževanje vozil itd.), tekoče vzdrževanje (višji so predvideni stroški za vzdrževanje stanovanjskih objektov, drugih objektov, vzdrževanje opreme, zavarovanje, vzdrževanje licenčne programske opreme), poslovne najemnine in zakupnine (najem vozil, najem programske računalniške opreme, druge najemnine itd),obenem pa so nekoliko nižji predvideni stroški posebnega materiala (geodetske storitve, zdravniški pregledi, službena oblačila ter drugi operativni odhodki (stroški po podjemnih pogodbah, dela preko študentskega servisa, stroški odvetnikov, notarjev itd.), nekoliko nižje pa so predvidena plačila domačih obresti ter rezerve (tako proračunska rezerva kot splošna proračunska rezervacija)). Prav tako so načrtovani nekoliko višji tekoči transferji, in sicer so predvidene višje subvencije privatnim podjetjem ter zasebnikom, višji so prav tako predvideni transferji posameznikom in gospodinjstvom (višji so predvideni stroški za regresirane prevoze otrok, doplačila razlike med cenami programov v vrtcih in plačili staršev, nekoliko nižji so predvideni drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti), predvideni so višji transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter drugim tekočim domačim transferjem (višja so predvidena prenesena sredstva občinam (MIR), tekoči transferji v javne zavode (knjižnica, glasbena šola) ter plačila izvajalcem javnih služb – zimsko, letno vzdrževanje idr. Načrtujemo tudi višje investicijske odhodke, in sicer zaradi višjih stroškov na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij, višjih stroškov investicijskih vzdrževanj ter obnov, višjih stroškov projektnih dokumentacij in nadzorov, stroškov nakupa prevoznih sredstev, a obenem nižjih stroškov nakupa opreme – druge opreme in napeljav. Prav tako so nekoliko višje predvideni stroški investicijskih transferjev, in sicer investicijskih transferjev v javne zavode, a obenem nekoliko nižji investicijski transferji pravnim ter fizičnim osebam.

Zadolževanje

Občina z rebalansom proračuna za leto 2021 načrtuje zadolževanje v višini 2.000.000 EUR za izgradnjo POŠ in vrtca na Turjaku. Glede na sprejeti (veljavni) proračun se zadolževanje poveča za 800.000 EUR, ker je bilo v sprejetem proračunu predvideno najetje kredita za izgradnjo prizidka kuhinje pri osnovni šoli v Velikih Laščah, a se omenjeni projekt zaradi zapletov pri projektni dokumentaciji zamika v leto 2022, kot se je zamaknil projekt izgradnje POŠ in vrtca na Turjaku, ki je bil v proračunu predviden v letu 2020, a do izvedbe v lanskem letu ni prišlo.

Odplačilo dolga

Občina z rebalansom proračuna predvideva odplačilo dolga (glavnica in obresti) v višini 74.900 EUR, in sicer za obstoječi kredit za izgradnjo športne dvorane v višini 37.607 EUR ter preostanek za odplačilo novega kredita.

Investicije v rebalansu proračuna

Občina ima z rebalansom proračuna za leto 2021 predvidene investicije v višini 3.768.200 EUR, od katerih načrtuje najem kredita v višini 2.000.000 EUR, preostala sredstva v višini 1.768.200 EUR pa načrtuje izvesti iz prenosa predvidenih sredstev iz preteklega leta v višini 724.620 EUR ter s predvidenimi prihodki v letu 2021. Nekatere izmed investicij so bile predvidene že v sprejetem (veljavnem) proračunu, nekaj investicij je novih, pri drugih pa se je predvidena izvedba iz leta 2020 premaknila v leto 2021, ker se zaradi različnih razlogov v omenjenem letu niso izvedle.

Najpomembnejše investicije, ki jih bo občina v letu 2021 glede na finančni zalogaj izvajala:

 • izgradnja POŠ in vrtca na Turjaku,
 • poslovna cona Ločica,
 • prenova kotlovnice pri osnovni šoli – nova vrsta ogrevanja ter povezava za ogrevanje osnovne šole, športne dvorane, vrtca ter glasbene šole,
 • asfaltiranje cest po Občini Velike Lašče,
 • izgradnja vodohrana Podstrmec,
 • izgradnja zbirnega centra za odpadke v poslovni coni Ločica,
 • vodovod Rute – obnova,
 • rekonstrukcija kozolca na Trubarjevi domačiji,
 • obnova stanovanj – Šolska ulica 3,
 • energetska sanacija glasbene šole – toplotni ovoj,
 • kanalizacija Velike Lašče – dokumentacija,
 • odkup in legalizacija zemljišča – Dom krajanov Rob,
 • prizidek kuhinje pri osnovni šoli – dokumentacija,
 • izgradnja vodovodne vrtine Turjak,
 • ureditev mansarde pri zdravstveni postaji,
 • ureditev vhoda, okolice in sanitarij pri zdravstveni postaji,
 • obnova vodovoda na Turjaku – odsek Mali Ločnik,
 • prenova sanitarij v Domu krajanov Turjak,
 • rekonstrukcije mostov,
 • sofinanciranje izgradnje pločnika za pešce Retje, Prilesje,
 • obnova vodovoda v Velikih Laščah,
 • ureditev vhoda pri Levstikovem domu,
 • manjša ureditvena dela v Domu krajanov Rob,
 • evidentiranje vodovodov,
 • ureditev Trubarjevega parka – peskanje, menjava tabel,
 • financiranje nakupa gasilske opreme iz požarne takse,
 • financiranje manjših investicij v gasilstvo,
 • obnove hidrantnega omrežja,
 • projektiranje cest, postavitve odbojnih ograj in prometne signalizacije,
 • prenova zaščitne mreže na igrišču v Dvorski vasi,
 • izdelava projektne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za mansardo pri osnovni šoli,
 • vhodna vrata ter podzidek pri občinski stavbi,
 • preplastitev igrišč,
 • sofinanciranje obnove strehe v bloku, kjer ima občina stanovanje,
 • postavitev novih luči,
 • investicijsko vzdrževanje pri Domu veteranov Krvava peč,
 • prestavitev pomožnega objekta pri sušilnici sadja Gradež,
 • nakup opreme za upravo,
 • ureditev pešpoti,
 • nakup opreme za civilno zaščito,
 • urejanje pokopališča v Robu,
 • ureditev kolesarskih poti, ureditev poti do vodovodnih omrežij,
 • nakup opreme za režijski obrat idr.

Suzana Petrič

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih