Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v petek, 26. februarja 2021, sestal na 16. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 15. redne seje in 1. izredne seje.
 2. Poročilo odborov
 3. Potrditev novelacije investicijskega programa za gradnjo POŠ in vrtca Turjak
 4. Odlok o rebalansu poračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 – I
 5. Obnova ceste Škrlovica–Zlati Rep
 6. Odlok o dodeljevanju denarne pomoči v Občini Velike Lašče
 7. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
 8. Poročilo župana

Po potrditvi dnevnega reda so člani občinskega sveta potrdili zapisnik 15. redne seje in 1. izredne seje.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 2. Poročilo odborov
Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter odbor za finance. Predsedniki navedenih odborov so podali kratka poročila o sejah.

Ad 3. Potrditev novelacije investicijskega programa za gradnjo POŠ in vrtca Turjak
Župan je besedo predal Niki Perovšek, ki je predstavila novelacijo investicijskega programa (IP) za gradnjo POŠ in vrtca Turjak. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ določa, da je za fazo načrtovane investicije POŠ in vrtca Turjak treba izdelati novelacijo investicijskega programa. S sprejetjem novelacije IP Občina Velike Lašče potrjuje, da ima zaprto finančno konstrukcijo, vključno z upoštevanjem pričakovanih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in sredstev, ki jih občina načrtuje pridobiti iz drugih virov, ter se lahko prijavi na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021–2024. Nova skupna ocena celotne investicije, pripravljena na podlagi pridobljene najugodnejše ponudbe in ocene drugih stroškov, je 3.350.000,00 EUR (z DDV) ob predvideni realizaciji v letih 2021–2023. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel sklep o potrditvi novelacije IP za gradnjo POŠ in vrtca Turjak ter v NRP 2021–2024 uvrstil projekt z vrednostjo 3.350.000,00 EUR v različicah financiranja z lastnimi sredstvi ali lastnimi sredstvi in pričakovanimi sredstvi MIZŠ ter Eko sklada.

Ad 4. Odlok o rebalansu poračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 – I
Župan je na kratko predstavil rebalans in prikazal zadolženost občine s krediti skozi daljše časovno obdobje do sedaj. Rebalans proračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 je potreben zaradi spremembe načrtovanih prihodkov občinskega proračuna in zaradi spremembe načrtovanih odhodkov za leto 2021. Investicija gradnje POŠ in vrtca Turjak se iz leta 2020 prestavlja v leto 2021, zato se bo občina v letu 2021 predvidoma zadolžila za 2.000.000 EUR. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Odlok o rebalansu poračuna Občine Velike Lašče za leto 2021 – I.

Ad 5. Obnova ceste Škrlovica–Zlati Rep
Župan je povabil predstavnika Občine Ribnica, da predstavi predlog Občine Ribnica o asfaltiranju nekategorizirane ceste Škrlovica–Zlati Rep, ki v pretežnem delu poteka po Občini Velike Lašče. Prebivalci naselja Zlati Rep omenjeno cesto namreč uporabljajo kot primarno povezavo do glavne državne ceste (G2 106), saj je nekoliko krajša od sicer kategorizirane cestne povezave na južni strani naselja. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel sklep, da se strinja s predlogom Občine Ribnica za sklenitev sporazuma o sodelovanju pri asfaltiranju ceste Škrlovica–Zlati Rep, ki obsega zlasti:

 • sofinanciranje investicije,
 • pridobivanje soglasij oz. služnosti,
 • vzdrževanje ceste po izgradnji,
 • parcelacijo ceste ter odkup tangiranih zemljišč po izgradnji,
 • lastništvo ter kategorizacijo ceste po izgradnji.

Ad 6. Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče
Župan je besedo predal direktorici občinske uprave, ki je predstavila trenutno ureditev in razloge za sprejem novega odloka. Sedaj veljavni Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči določa, da postopek dodeljevanja pomoči vodi Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Vič-Rudnik. Občina Velike Lašče je imela vključno z letom 2020 s Centrom sklenjeno letno pogodbo. Ker stroški vodenja postopkov dodeljevanja pomoči naraščajo, jih želi Občina zmanjšati, pri čemer bi po novi ureditvi vodila postopke sama občinska uprava. Posledično bo ostalo več sredstev za izplačilo denarne pomoči, manj pa bo stroškov samega postopka. Po sprejetju novega odloka se sredstva za denarno pomoč ne povišajo, spremeni se le namenskost plačil. Občinski svet Občine Velike Lašče je sklenil, da predlog odloka pred sprejetjem obravnava statutarnopravna komisija.

Nina Tekavec, občinska uprava

 

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani.
Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja, rubrika občinski svet.

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih