Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je v četrtek, 17. decembra 2020, sestal na 15. redni seji. Po ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal v potrditev naslednji dnevni red:

 • Potrditev zapisnika 14. redne seje
 • Poročilo odborov
 • Sklep o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
 • Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob
 • Predstavitev možnosti postavitve sončne elektrarne na strehe objektov OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
 • Imenovanje predstavnika Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
 • Imenovanje predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji
 • Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani
 • Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2021
 • Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
 • Poročilo župana

Po potrditvi dnevnega reda so člani občinskega sveta potrdili zapisnik 14. redne seje.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel naslednje sklepe:

Ad 2. Poročilo odborov

Pred sejo občinskega sveta so se sestali odbor za družbene dejavnosti, odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsedniki navedenih odborov in komisije so podali kratka poročila o sejah.

Ad 3. in Ad 4. Sklep o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče ter Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob

Župan je združil razpravo o 3. in 4. točki. Seje se je udeležila tudi Maja Perme iz Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, ki je predstavila elaborat o oblikovanju cen. Povedala je, da je storitev čiščenja greznic oz. MKČN obvezna gospodarska javna služba, ki se uporabnikom zaračunava v dveh postavkah: izvajanje storitev, ki pokriva stroške izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN v EUR na m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, in omrežnino, ki pokriva stroške javne infrastrukture in se uporabnikom zaračunava glede na dimenzijo obračunskega vodomera. Opisala je tudi postopek določitve cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel Sklep o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče in Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob.

Ad 5. Predstavitev možnosti postavitve sončne elektrarne na strehe objektov OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 

Župan je na kratko povedal, kako se je seznanil s predlogom za postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Nato je besedo predal Petru Kumerju, predstavniku družbe Enertec, d. o. o. Ta je povedal, da lastnik stavbe odda v najem streho za obdobje 25 let in da po 25-ih letih elektrarna preide v last lastnika objekta – Občine Velike Lašče. V nadaljevanju je predstavil Predlog male fotonapetostne (sončne) elektrarne in poslovnega sodelovanja. Občinski svet Občine Velike Lašče se je seznanil s predlogom poslovnega sodelovanja in postavitve male fotonapetostne (sončne) elektrarne na strehi OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.

Ad 6.   Imenovanje predstavnika Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica     

Župan je besedo predal podžupanu, Matjažu Hočevarju. Mandat članov sveta traja štiri leta in se je predstavnici Občine Velike Lašče iztekel 20. decembra 2020. Občinski svet Občine Velike Lašče mora v skladu s petim odstavkom 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Uradni list RS, št. 117/08) kot ustanovitelj javnega zavoda ponovno imenovati enega predstavnika. Občinski svet Občine Velike Lašče je kot predstavnika ustanovitelja Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica imenoval Barbaro Pečnik, Rašica 92, Velike Lašče.

Ad 7.   Imenovanje predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji

Župan je podžupanu, Matjažu Hočevarju, predal besedo za predstavitev točke. 2. junija 2020 je začel veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (Uradni list RS, 82/2020), ki je sedaj vpisan v sodni register. Navedeni odlok v 12. členu določa sestavo sveta zavoda, in sicer ga sestavlja sedem članov, od tega štirje predstavniki ustanovitelja – Občine Velike Lašče. Štiri predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet Občine Velike Lašče na predlog komisije za mandatna vprašanja in imenovanja, od katerih je eden predstavnik odbora za gospodarstvo (področje turizma), eden pa predstavnik odbora za družbene dejavnosti (področje kulture). Občinski svet Občine Velike Lašče je v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji kot predstavnike ustanovitelja – Občine Velike Lašče imenoval člane:

 • Tatjana Devjak, Cereja 11, Velike Lašče, predstavnica odbora za družbene dejavnosti,
 • Rok Borštnik, Pušče 4a, Velike Lašče, predstavnik odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
 • Sara Košir, Paplerjeva 2, Borovnica,
 • Mateja Kurir, Dvorska vas 37, Velike Lašče.

Ad 8. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

Podžupan Matjaž Hočevar je predstavil kandidate in pojasnil, kako poteka glasovanje. Župan je prebral poziv Okrožnega sodišča v Ljubljani. Okrožno sodišče v Ljubljani je v skladu z zakonom o sodiščih v Uradnem listu RS objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani. Glede na število prebivalcev naj bi občinski svet Občine Velike Lašče predlagal dva kandidata za sodnika porotnika. Kandidata morata izpolnjevati pogoje, ki so razvidni iz obrazca izjava kandidata za sodnika porotnika. Občinski svet Občine Velike Lašče je predlagal naslednja kandidata za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani: Ladko Deterding, Dvorska vas 3, Velike Lašče in Rudolfa Ruparja, Poznikovo 11, Velike Lašče.

Ad 9.   Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2021

Župan je besedo predal mag. Jerici Tomšič Lušin, da na kratko predstavi 9. točko. V skladu z drugim odstavkom 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Velike Lašče vrednost točke za naslednje leto določi občinski svet s sklepom na predlog župana. Predlagana točka se v primerjavi z letom 2020 zviša za 2,23 %, kolikor znaša rast indeksa gradbenih cen za nizke gradnje v obdobju od 31.12. 2019 do 30. 11. 2020 (zadnjih 11 mesecev). Tako se točka iz vrednosti 0,001872 evrov poveča na vrednost 0,001914 evrov. Matjaž Gruden je predlagal, da bi naslednje leto poenotili vrednost točke NUSZ za vso občino in da se letos zaradi koronavirusa občina vzdrži dviga vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2021. Občinski svet Občine Velike Lašče je sprejel sklep, da vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2021 ostane na enaki ravni kot vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2020.

Pod točko 10: Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov je občinski svet Občine Velike Lašče sprejel sklep, da je treba posredovati informacijo izdelovalcu voznega reda, da se mora vsak potniški vlak ustaviti v Velikih Laščah.

Nina Tekavec, občinska uprava

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih