Trobla Velike Lašče | Napis

Občinski svet Občine Velike Lašče se je 29. februarja 2024 sestal na 10. redni seji. Na dnevnem redu je bilo 16 točk. Po potrditvi predloga dnevnega reda je predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poročal o ugotovitvah komisije glede podelitve mandata novemu članu občinskega sveta Robertu Hrenu, ki naj bi mandat nastopil zaradi prenehanja mandata članice občinskega sveta, dr. Lidije Kegljevič Zagorc. Občinski svet je mandat novega člana občinskega sveta Roberta Hrena potrdil. 

Seja občinskega sveta se je nadaljevala s sprejetjem zapisnika 9. redne seje in 8. dopisne seje in poročilom predsednika komisije za odbora za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora, predsednice odbora za družbene dejavnosti in predsednice statutarno pravne komisije o izvedenih sejah. 

Sledila je predstavitev projekta »Prenova in širitev kuhinje OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče«.

V nadaljevanju je Občinski svet sprejel Sklep o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče. S sprejetjem sklepa je bila določena nova cena storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki za 4-člansko gospodinjstvo s povprečno porabo pitne vode 16 m3 pomeni zvišanje mesečnega računa za približno 0,12 EUR. 

Občinski svet je nato sprejel Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob. S sprejetjem sklepa je bila določena nova cena voda, ki za 4-člansko gospodinjstvo s povprečno porabo pitne vode 16 m3 pomeni znižanje mesečnega računa za približno 2 EUR. 

V nadaljevanju je Občinski svet podal soglasje k imenovanju Andreja Lampeta za direktorja JZ Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica. Nato je občinski svet sprejel sklep o razrešitvi in imenovanju članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, s katerim se v odboru za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora razreši dr. Lidijo Kegljevič Zagorc in za preostanek mandata imenuje Roberta Hrena, v odboru za finance pa se razreši Roberta Hrena kot zunanjega člana in za preostanek mandata imenuje Natašo Krese.

Sledilo je soglasno sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Velike Lašče, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Velike Lašče in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Velike Lašče.

Občinski svet je nato sprejel še Sklep o uvedbi videonadzora na Trubarjevi domačiji ter v zbirnem centru v PC Ločica in obravnaval vloge občanov za odkup in zamenjavo zemljišč. 

Za konec so nekateri občinski svetniki zastavili vprašanja oziroma podali različne pobude. Sejo je zaključil župan s svojim poročilom o tekočih dogodkih.

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani: 

https://obcina.velike-lasce.si/mandat-2022-2026/.

Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja:

http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&NacinIskanja=0&Obcina=aa1b19c7-d462-4ccd-920d-9df4f1095f04&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA.

V Uradnem listu RS, št. 133/2023 so bili objavljeni:

 • Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2024,
 • Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2025,
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče,
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Velike Lašče,
 • Sklep o sprejetju višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče,
 • Sklep o določitvi odgovornih oseb in plačnikov analize pitne vode za vaška vodovodna sistema Dolščaki in Kaplanovo–Adamovo–Podsmreka.

V Uradnem listu RS, št. 6/2024 so bili objavljeni:

 • Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra,
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

V Uradnem listu RS, št. 22/2024 so bili objavljeni:

 • Sklep o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče,
 • Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob,
 • Sklep o razrešitvi in imenovanju članov stalnih delovnih teles občinskega sveta,
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Velike Lašče,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Velike Lašče,
 • Sklep o ukinitvi javnega dobra.
Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih