Trobla Velike Lašče | Napis

S 1. dopisne seje

Občinski svet je dne 24. januarja 2023 na 1. dopisni seji sprejel Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem Občine Velike Lašče za leto 2023. V letni načrt nakupa sta po novem dodani parc. št. 1137/2 k. o. Selo pri Robu in parc. št. 489/2 k. o. Osolnik. Zemljišče parc. št. 1137/2 k. o. 1714 Selo pri Robu Občina potrebuje za prestavitev baze za izvajanje zimske službe in letnega vzdrževanja cest. Trenutno ima Občina zemljišča za navedene potrebe v najemu od družbe Hoja Žaga Rob, d. o. o.

 

S 3. redne seje

Občinski svet Občine Velike Lašče se je 2. marca 2023 sestal na 3. redni seji. Na dnevnem redu je bilo 12 točk. Župan je pred začetkom uradnega dela seje predstavil novega podžupana Dejana Zakrajška, ki je na kratko povzel vizijo svojega delovanja v vlogi podžupana.

Po sprejetju zapisnika 2. redne in 1. dopisne seje so predsedniki vseh odborov in komisij predstavili kratka poročila o njihovih sejah, kjer so med drugim imenovali svoje predsednike.

V nadaljevanju je Občinski svet sprejel sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Velike Lašče. Od 1. 4. 2023 naprej bo cena vodarine za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti znašala 1,2657 EUR/m3 brez DDV in za gospodarstvo 1,7289 EUR/m3 brez DDV. Občina subvencionira ceno vodarine za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v vrednosti 88.000,00 EUR letno.

Soglasno je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 – I. V občinsko volilno komisijo so imenovali novega člana Matica Krašoveca, saj je članica Urška Vesel sporočila, da ne more biti več v komisiji, ker se to članstvo izključuje s članstvom v Nadzornem odboru. Občinski svet je imenoval tudi nove štiri predstavnike ustanovitelja sveta Javnega zavoda Trubarjevi kraji (Marko Gruden kot predstavnik Odbora za družbene dejavnosti, Tomaž Purkart kot predstavnik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter članici dr. Marjana Dolšina Delač in Klara Varga). V nadaljevanju so občinski svetniki sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče ter Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Trubarjeva domačija – žaga, mlin, saj se Občina namerava prijaviti na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo. Sprejeti so bili še sklep o izločitvi župana iz postopka menjave zemljišč in pooblastilu podžupana ter sklepa o ukinitvi javnega dobra. Potem so nekateri občinski svetniki zastavili vprašanja oziroma podali različne pobude; na koncu je še župan podal svoje poročilo o tekočih dogodkih.

 

 PREDSEDNIKI IN PREDSEDNICE ODBOROV IN KOMISIJ:

 • Odbor za družbene dejavnosti:
  • dr. Tanja Devjak
 • Odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora:
  • Rudolf Rupar
 • Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
  • Dejan Zakrajšek
 • Odbor za finance:
  • Katarina Gačnik
 • Staturano pravna komisija:
  • Tina Kadenšek
 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  • Boštjan Škulj

 

Zapisniki sej občinskega sveta in posnetki sej so objavljeni na občinski spletni strani: https://www.velike-lasce.si/obcinske-strani/obcinski-svet/

Vabila z gradivom so objavljena na spletni strani v katalogu informacij javnega značaja: http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&NacinIskanja=0&Obcina=aa1b19c7-d462-4ccd-920d-9df4f1095f04&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA

Pin It
 

Kontaktni obrazec

Pišite nam

Prosimo, zaupajte nam pravi e-naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

Občina Velike Lašče

Več o nas

"Ni potrebno, da je to vaš rodni kraj; dovolj je, da ste le nekaj let vdihavali ta zrak. Lašč ne pozabite nikoli! Pravi Laščan pa naj gre kamorkoli, čisto vseeno je: Amerika, Sibirija, Dunaj ali Beograd. Vsa tista čudežna okolica gre z njim."

(Ivan Pucelj)
 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
 

Pokličite nas

+386 1 7810 370

 

Sledite nam na socialnih omrežjih